Thanks for doing this concordance request. It is now : 2010-07-05 14:09:22.391592 ____

The file that list the files in which we search is: "RT_Delen.ttxt". It searches through the following documents :


Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_I.txt has 1251 total lines.

Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_II.txt has 913 total lines.

Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_III.txt has 1055 total lines.

Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_IV.txt has 917 total lines.

You have asked a search on: sacram


Par.12 I 6 ov ...erboren werden wilt ende vri sijn, hy moet ghelovich sijn ; ende hy moet dat eerste sacrament des dopsels hebben, dat es een teeken gheestelijcker reyninghen ende een hercleeden in kerstelijcke...
Par.12 I 6 ov ...badt te quitenne ende die gracie 30 Gods te mederen, soe sal die mensche dat ander sacrament ontfaen dat heet vormen oft stercken, ende sal begheren dat cruyce Cristi te draghen jeghen den vian...
Par.15 I 7 du ...wiltene niet verliesen, 10 maer Hy hevet ghelaten inder heyligher kercken dat derde sacrament der penitencien dat es rouwe van sonden. Daer-toe behoren van des menschen weghen iiii dinghen die ...
Par.15 I 7 du ...oode ten levenne ende van rouwe te bliscappen, daer-omme hevet Christus dat vierde sacrament gheoordineert tot eender sonderlingher werscap, dat es sijn lijf ende sijn bloet in spijsen ende in ...
Par.18 I 8 ee I 8 eewicheyt. Dat vijfste sacrament es ordene ; die scheedt den mensche van eertscher ghenoechten ende onledicheden, ende voeghet den mensche te Gode in groter vreedeleecheyt ende weerdicheyt, o...
Par.18 I 8 ee ...sedt in sonderlingher edelheyt, ende de teekenne bliven inder eewicheyt. Det seste sacrament es huweleec, op-dat die mensche die inder werelt blivet wettelijc leve, 10 ende trouwe ghelove yeghe...
Par.18 I 8 ee ...we ghelove yeghelijc den anderen, ende houdse hem tot inder doot toe. Dat sevende sacrament es olisel ; dat sal de mensche met begherten ontfaen als hy niet langher leven en waent, op-dat hem s...
Par.18 I 8 ee ...sine daghelijcse sonden ende verghetenne sonden worden vergheven overmids dat 15 sacrament ende dat ghebet der priestere ende der heyligher kercken. Dit sijn die vii sacramente, die wederleyde...
Par.18 I 8 ee ...ment ende dat ghebet der priestere ende der heyligher kercken. Dit sijn die vii sacramente, die wederleyden den mensche vander eewigher doot der erfsonden ende der eyghender sonden ende der da...
Par.18 I 8 ee ...een wettich leven inder tijt. Dit es dat ander punt van den viven principalen : hoe die Here hevet wederleydet den mensche tot Hem selven overmids sine doot ende overmids die seven sacramenten.
Par.19 I 8 27 ... wert, want gherecht maken dat es wederleyden. Ane iiii punten soe mach 30 die mensche merken ofte hy gherecht es ende wederleydet van Cristo in crachte des heylichs Gheest met den sacramenten.
Par.52 I 18 e ... daer Cristus om ghestorven es ende met sijnder doot verlost hevet, ende hem 5 sine sacramente ghelaten hevet ende sine menichfuldeghe gaven, ende Hem selven tot eenen eewighen ghebruykenne ghe...
Par.53 I 18 15 ...nt van onghelove houden jegen die XII artikulen des gheloefs, ochte jeghen de seven sacramente, ochte die contrarie sijn der heyligher kercken in eenighen punte (weder 20 het si heymlijc oft o...
Par.81 I 26 1 ... te volghene, ende dat hy heeft reverencie ende grote weerdicheyt 20 ten heylighen sacramenten der heyligher kercken, ende tot der leeringhen Cristi ende alle sijnre heylighen, ende tot den di...
Par.362 I 61 d ...iet en is, ofte die onghelovich sijn, ofte die in eenighen punte contrarie sijn der heiligher kercken ofte den sacramenten ofte den 35 gheboden. Wat ghelike dat si bewisen oft wat groter werken
Par.712 I 104 ...bloede, ende ghevrijt inder doopen met sinen watere, ende rijcke ghemaect met sinen sacramente ende met sinen gaven, op-dat wij ute-gaen met allen duegden, als Hi 15 spreect, ende Hem ontmoeten...
Par.719 I 106 ...baren in allen inden van aertrijcke. Die 10 keeren wilt, hi mach bekeeren. Alle die sacramente, beide des doepsels ende die ander sacramente, sijn ghereet allen menschen die se ontfaen willen, ...
Par.719 I 106 ...ren wilt, hi mach bekeeren. Alle die sacramente, beide des doepsels ende die ander sacramente, sijn ghereet allen menschen die se ontfaen willen, yeghewelc na sinen behoeven. Want God wilt alle...
Par.757 I 116 I 116 sacramente der zalicheit. Ende Hi es in mogentheiden opghevaren ende sidt ter rechter handt sijns Vaders, ende regneert in eewicheiden. Dit es die eerste toecomst ons Brudegoms die volcomel...
Par.766 I 118 I 118 dat es : alse de mensche eenich sacrament ontfeet met oetmoedigher herten ende zonder contrarie des sacraments, soe ontfeet hi nuwe gaven ende meer gratie overmids oetmoedicheit ende overmi...
Par.766 I 118 ...mensche eenich sacrament ontfeet met oetmoedigher herten ende zonder contrarie des sacraments, soe ontfeet hi nuwe gaven ende meer gratie overmids oetmoedicheit ende overmids Cristus heymelijck...
Par.766 I 118 ...gratie overmids oetmoedicheit ende overmids Cristus heymelijcke inwerken in die 5 sacramente. Contrarie der sacramente, dat es onghelove inden doopsele, sonder rouwe in biechten, ende met dootz...
Par.766 I 118 ...it ende overmids Cristus heymelijcke inwerken in die 5 sacramente. Contrarie der sacramente, dat es onghelove inden doopsele, sonder rouwe in biechten, ende met dootzonden ochte met quaden will...
Par.766 I 118 ...psele, sonder rouwe in biechten, ende met dootzonden ochte met quaden wille ten sacramente des outaers gaen, ende alsoe van den anderen sacramenten. Dese en ontfaen niet nuwe gracie, maer si so...
Par.766 I 118 ...e met quaden wille ten sacramente des outaers gaen, ende alsoe van den anderen sacramenten. Dese en ontfaen niet nuwe gracie, maer si sondighen meer. 10 Dit es de andere toecomst Cristi ons Bru...
Par.775 I 120 ...erven sonder rouwe ende sonder leet-sijn, want si hebben die doot Christi ende sine sacramente versmaet ochte te vergheefs ende onbehoorlijcken ontfaen. Ende si en hebben die werke van 5 ontfar...
Par.786 I 123 ...nste. Ende hi es oetmoedich ende hevet reverencie totter heyligher Kercken ende ten sacramenten ; ende hi es ghenoechsaem in spijsen ende in drancke, in woorden, in antwordene yeghelijcken, in ...
Par.790 I 124 5 ... si maect den mensche onderdanich ende ghehoorsam der Heyligher Kerken, ende 15 den sacramenten, ende den prelaten ende harer leeren ende haren gheboden ende haren raden, ende alle der goeder g...
Par.823 I 133 ...ijp ende in haer ghevoelen, dat wilt si lijden, ende rusten in Gode. Men en sal ten Sacramente des autaers niet gaen omme smaec noch omme begheerte, noch omme ghelost, noch omme vreede, noch om...
Par.852 I 141 7 ...verdreven heeft ; ende Hem selven ende 15 sine gracie in-ghegheven hevet, ende sine sacramente ghelaten, ende sijn rijcke ghelovet ende Hem selven te eenen eewighen Lone : lijflijcke nootdorft,...
Par.902 I 154 ...cke wonen wilt ende bliven wilt. Ende dat Hi ons al onse leefdaghe met sinen edelen sacramenten na 25 al onser behoeften visenteren wilt ende ghevisenteert hevet. Ende dat Hi ons sijn lijf ende...
Par.978 I 174 ...n, ende alse-nu willen si hem in eene cluse sluyten ; alse-nu willen si dicwile ten Sacramente gaen, ende daer-na in corten tiden achten sijs luttel ; selcke wile willen si herde vele lesen, en...
Par.1035 I 189 6 ...e sijn lijf, sijn leven ende sine doet ende sinen dienst was ende es ghemeyne. Sine sacramente ende sine gaven sijn ghemeyn. Cristus en ontfinc nie spise ochte enighe nootdorst sijns lichamen H...
Par.1038 I 190 ...evet 5 Cristus sinen scat ende sine renten ghelaten op eertrijcke, dat sijn die vij sacramente, ende dat uutwendighe goet der Heyligher Kerken dat Hi met sire doot verarbeit hevet ende dat soud...
Par.1038 I 190 ... niet wat bediedet, dat es dat heimelijcke wonder dat inder Screftueren ende inden sacramenten ende in haren ambachte verborghen es : des en 30 ghevoelen si niet. Ende hier-omme sijn si grof en...
Par.1044 I 192 ...cheit, met Cristus glorioser menscheit. Hi ghevet ons 15 oec inder hogher gaven des Sacraments sinen gheest vol glorien ende rijcker gaven ende duechde ende onsprekelijcs wonders van karitaten ...
Par.1044 I 192 ..., overmids 20 dat inwoenen Cristi met alle sire rijcheit. Noch ghevet Hi ons inden Sacramente des outaers sine hoghe Persoenlijcheit in ombegripelijcker claerheit. Ende hier-mede werden wij ver...
Par.1047 I 193 ...lse wij ons aldus oefenen ende Hem in ons een bereetscap maken. Ende Hi wilt dat wij Hem sacramentelijc ende gheestelijc ontfaen 35 alst tamelijc ende behoorlijc ochte redelijc es. Al en hevet
Par.1113 I 212 ...ie 5 sake ende in de waeromme der werken. Ende blivet hi meer met oefeninghen om de sacramente ende op de teekene ende op de costumen van buyten dan inder saken ende inder waerheit die daer-med...
Par.1271 II 8 h ...leven der heilegher Kerken. Ende in desen bloede leven ende bringhen vrocht alle de sacramente der heilegher Kerken. Want si sijnre mede 15 verdient, ende si werdenre in onthouden tote den dagh...
Par.1271 II 8 h ... met gherechten avekere der sonden, ende verbenden ons weder met hem, overmids dat sacrament der penitencien. Dat es die andere 25 rivire sijns heilechs bloeds. Ende dit moet sijn vore dien pri...
Par.1271 II 8 h ...25 rivire sijns heilechs bloeds. Ende dit moet sijn vore dien priestere, dien dit sacrament der penitencien bevolen es, alsoe dicke als noet es, op-dat menne in eneger manieren vercrighen mach....
Par.1565 II 126 ...gaf oec ons heme-selven geheel ende altemale, levende ende stervende, ende in sinen Sacramente. Ende aldus es hi meldelec uutgaende met sijnre genaden, ende met sire 20 goedertierenheit. Ende h...
Par.1660 II 162 ... ewegher sonnen. Ende si wast oec in den tekene der soetecheit, dat sijn : alle die sacramente, dat tekene sijn, daer groete soetecheit in verborghen es. Ende si wast oec in den verlichtenden v...
Par.1663 II 163 ...tenisse der sonden, 15 vercrighet men overmids die vloede der nacht, dat sijn : twe sacramente der heilegher Kerken ; doepsele ende penitencie. Dit sijn die vloede, die ave-dwaen, in den gheloe...
Par.1721 II 186 ...v wonden) soe ontfaen 10 wi salve ende medicine tote al onser noet ; dat sijn : die seven sacramente. Siet, nu hebbe ic u ghenoemt die viere spesiboeme daer Moyses die heileghe salve ave maecte.
Par.1725 II 187 ... men ute met crachte alle die versceit der 10 risere ende der olien. Ende dit was j sacrament in der ouder wet, daer dat tabernakel ende die priesteren mede ghesalft worden ende gheheilecht, na...
Par.1739 15 Siet ...e was Gode behaechlec, tote dier tijt, dat Christus selve consacreerde dat heileghe Sacrament sijns lichamen ; ende dat hi heme-selven offerde 20 ene werdeghe sacrificie op dien outaer des cruc...
Par.1739 15 Siet ...e ghesalft sijn. Ende doe verloes Moyses salve hare heilecheit. Want doen die nuwe Sacramente inquamen, die Waerheit ende Leven met hen brachten, doe 25 moesten die oude cesseren, die maer figu...
Par.1741 II 193 ...nde der werelt." Dat es te verstane : met sijnre gracien, ende met den heileghen 35 Sacramente sijns lichamen. Ten lesten male, op dien dach, dat hi op-varen woude in den hemel, soe vertoende h...
Par.1748 II 196 ...ne bisscoppe ende sine priestere wijde. Maer omme reverencie 15 ende werdecheit der sacramente, soe heeft die heileghe Kerke, sider, vele dinghe gheordineert, daer die uefeninghe der sacramente...
Par.1748 II 196 ...heeft die heileghe Kerke, sider, vele dinghe gheordineert, daer die uefeninghe der sacramente mede gheciert es; diemen in den beghinne der heilegher Kerk niet en plach. Doe Moyses Aaronne, den ...
Par.1749 32 Maer 32 Maer ghi selt merken, dat groet ondersceet es tusschen die sacramente der Synagogen ende der heilegher Kerken. Ende dit leert ons wel die salve, daer men mede heilechde ende
Par.1753 II 198 ...ch die heileghe Kerke in ieghewelker Messen jeghen die toecomst ons 15 Heren in den sacramente. Want wi sijnt die navolghen ; die Joden ghinghen vore. Ende ieghewelc mensche, van den iersten to...
Par.1811 II 220 ...onse bloet, na wise der 15 naturen, vercoelen ende sterven, ende sal ons sijn als j sacrament daer Christus sinen vingher inne netten sal, dat es : daer hi sine cracht mede vereneghen sal. Ende...
Par.1848 II 234 ... ghegheven ; één met ons te sine in der naturen ; énde onse spise te sine in den sacramente ; énde ons te verloessene met der doet. Dat ierste broet (in der naturen) gheeft heme allen mensc...
Par.1848 II 234 ...t (in der naturen) gheeft heme allen menschen ghemeine. Dat ander 15 broet (in den sacramente) gheeft heme ghemeine allen goeden menschen ; ende niemen meer en maechs ghesmaken. Dat derde broet...
Par.1851 II 235 ...de daer-toe in olie ghesoden. Ende in der selver manieren so heeft Christus, in den Sacramente des outaers, 5 bloeme ende olie te-gadere ghevoecht. Want hi hevet die nature, die hi van Marien o...
Par.1875 Hier-na ...es die heileghe Kerke), die ons voeden wilt met haren melke ; dat sijn die heileghe Sacramente, Gheloeve, ende die heileghe Screfture. Eest 20 dat wi dies melcs ghesmaken, so kinne wi onser moe...
Par.1903 II 256 ... moete wi vasten, ende vieren, ende onderdanich sijn der heilegher Kerken, ende den sacramenten ende alre goeder ghewoenten der 35 heilegher kerstenheit. Want niemen en mach so hoeghe scouwen n...
Par.1918 II 263 ... men nu pleghet 15 in die heileghe Kerke. Want Moyses gaf die figure, ende alle die sacramente, diere inne verborghen waren. Ende hier-omme, alse sijn tijt quam, dat hi onse ierste paesschen en...
Par.1920 II 264 ...ene, eer ic doeghe." Doe nam hi broet ende wijn, ende consacreerde onse heileghe 25 sacrament. Ende dat selve levende broet, ende die kelc sijnre passien bernede op onsen outaer, dat was : in e...
Par.1949 II 277 ...speere den doeden lichame in sine side stac. Ende daer-ute vloyde ons die heileghe doepe ende die andere sacramente, die ons suveren 35 van sonden, ende die alle jare vernuwen in der heilegher
Par.1951 II 278 ...ier-omme alle die-ghene die dit water gherinen, die werden te-male suver. Want onse sacramente sijn volmaect. Maer die die asschen der Joden roerden, die bleven alle onsuver tote der vespertijt...
Par.1951 II 278 ..., die clare sonne, neder-daelde 20 tote der doet des crucen, ende ons die heileghe sacramente gaf ute sijnre siden, die die figure der Joden volbringhen toe der waerheit, die si betekende. Want...
Par.1951 II 278 ... alsoe worden si ghesuvert ende keerden weder tote haren volke. Ende dit was hare sacrament der penitencien. Ende alsoe eest nu met ons. 30 In den beghinne ons levens, alse wi gheloeven in den ...
Par.1953 II 279 ...15 versuemt ochte versmaedt den derden dach, dat hi niet ghewasschen en wert in dat sacrament der penitencien, hoe heilich hi scene, ochte wat hi doechde wrachte, hi en mach niet ghesuvert sijn...
Par.1962 II 283 ... Ende ghemeinleec alle daghe braken hen die apostele dat levende broet des heilichs Sacraments, ende oec lijfleke noetdorft ; want niemen en hadde proper goet, maer al ghemeine. Ende so-wie sij...
Par.1968 II 286 ...are. Want si moeten middelaren sijn tusschen Gode ende sijn volc ; dat es : met den sacramenten, met haerre sacrificien, 10 met haren gheboden ende met der doet ons Heren Jhesu Christi, ende me...
Par.1970 II 287 ...chame ons Heren dorren consacreren, ende met haren onreinen handen 10 dat weerdeghe Sacrament gherinen, ende offeren dat precioese bloet, dat ute ghestort wart vore die sonden der werelt. Ende ...
Par.1989 II 296 ...willic segghen (bi gheliken, niet eigheleec, want God sonder mate es), dat in onsen Sacramente sijn : iij mudde volmaect. Want daer es ene lijfleke nature ; ende ene gheesteleke nature ; ende d...
Par.1991 II 297 ...5 ende Gode middelen met haerre sacrificien, met levene, met leringhen ende met den sacramenten der heilegher Kerken, dier wi niet ontberen en moghen ; ochte kersten gheloeve moeste tegaen, dat...
Par.1991 II 297 ...werelt, wien lief wien leet, ende 20 kersten gheloeve ende Christus met ons in den Sacramente. Want sente Peters sceepken sal doer-liden alle vloede van doeghene, ende sal die vercoerne voeren ...
Par.1995 II 299 ...n heeft ons te eenre ewegher spisen. Ende dit ambacht vernuwen die priestere in den sacramente, die te sijnre eeren ghesalft ende ghewijt sijn ; ende niemen anders en maecht doen. ende alsoe wa...
Par.1995 II 299 ...ce was, end ware hi niet priester ghewijt na ordinancie der heilegher Kerken, hi en mochte ons Heren lichame niet consacreren, noch dat 35 heileghe sacrament ruren, noch gheven den volke, noch
Par.1997 II 300 ...en ; al mach ieghewelc 5 mensche doepen in der noet. Maer een dyaken die mochte dat Sacrament gheven, ende biechte hoeren in der noet, daer men en gheenen priester vercreghen en mochte. ende ee...
Par.1997 II 300 ...r vercreghen en mochte. ende een ander mensche, wie hi ware, vonde hi dat heileghe Sacrament ligghende in den weghe, ochte in eene kerke daert 10 verberen soude, end ware daer gheen priester bi...
Par.1997 II 300 ...Behoudere der wereld. Ende hi heeft ons hem-selven ghegheven ende ghelaten in den sacramente, in der priestere hande ; op-dat wi ghedinken sijnre passien, sijnre minnen ende sijnre doet. Ende p...
Par.2007 II 305 ...erstenre wet, die xij apostele ende hare navolgheren spisen soude met den heileghen sacramente. Ende die joetsce priestere leiden die broede al heet ; maer si aten andere die cout waren. Ende d...
Par.2009 II 306 ...ten 15 die selve spise, diere de heileghen nu ghebruken, si es ons bedect onder die sacramente, ende in den lichte ons gheloefs. Want wi sijn noch toegangheren ende pelgherime in den weeghe, en...
Par.2014 II 308 ...der werc 25 doen dan dat ter spisen toe-behoert. Siet, dit was die figure van onsen sacramente des outaers, dat wi nu oefenen, ende daer wi gheesteleec mede ghespijst werden nu ende eweleec. En...
Par.2016 II 309 ...me ons te stervene ; ende hi was ghierech ende bereet ons eene spise te sine in den sacramente. Want sijn heete bloet heeft ons ghescoert den bant der sonden, die wel ghelijc was den adamant, d...
Par.2020 II 311 ... ende van der manen, soe es hi omme ons ghestorven, ende heeft ons ghespijst in den Sacramente met sinen heileghen lichame, ende met al dien, dat hi gheleisten mach. Ende dit es onse paeschlam,...
Par.2022 II 312 ...m niet en eten roe, noch ghesoden, maer ghebraden met viere. Die roe eten, dat es : sacramenteleec allene, sonder caritate ; ghesoden in water, dat sijn die-ghene, die, van costumen, ten sacram...
Par.2022 II 312 ...e, sonder caritate ; ghesoden in water, dat sijn die-ghene, die, van costumen, ten sacramente gaen, omme smaec, ochte omme 20 gheesteleeken troest, ochte omme enech dinc, dat vergankeleec es. M...
Par.2022 II 312 ...e binnenste 35 ende dat hoeft, dat es : lichame, siele, ende godheit. Want in den sacramente wert verwandelt die substancie ende die nature des broeds, in die substancie ende in die nature des ...
Par.2024 II 313 ...ter hant sijns Vader. Maer na sijnre godheit, es hi overal sonder stat, ende in den sacramente alsoe, ende al heeft die hostie stat, sijn lichame es daer sonder stat. Ende daer-omme es hi in ie...
Par.2024 II 313 ...te wijs niet ontfaen, noch hier noch inder ewecheit. Al en es daer de wise van den sacramente niet, die gheesteleke wise, die hier toe-behoert, die blijft eweleec. Want die 25 heeft de wijsheit...
Par.2024 II 313 ... wise, die ic u gheseecht hebbe, met groten vlite. Maer blijft u iet over van den sacramente, ochte van dien, dat ic nu gheseecht 30 hebbe, dat ghi niet begripen en cont, dat seldi verberren in...
Par.2026 II 314 ...e die-ghene, die in doetsonden leven, ochte die onghedoept 5 sijn, die en selen ten sacramente niet gaen. Ende onse Here ghebiedt ons voert, dat wi onse lendenen gorden ende scoen ane onse voet...
Par.2026 II 314 ...at wi van den vleesche des lams niet wech en werpen. Dat es : dat men dat heileghe sacrament niemene en gheve, die verbannen es, 30 ochte ongheloevech, ochte buten der ghemeinheit der heilegher...
Par.2030 II 316 ...de. Maer noch sijn wi in de wustine, ende onse spise 5 es bedect onder dat heileghe sacrament. Maer eest alsoe dat wi wijsleec, begheerleec, ende gheesteleec ten sacramente gaen, gheliker-wijs ...
Par.2030 II 316 ...eghe sacrament. Maer eest alsoe dat wi wijsleec, begheerleec, ende gheesteleec ten sacramente gaen, gheliker-wijs dat ic u vore gheseecht hebbe, so vende wi in ons xij vrochte des gheests, die ...
Par.2033 II 317 ...te die wi ontfaen, alse wi ons Gode gheheel gheven, ende in hoegher weerdicheit dat sacrament ontfaen. Wille wi aldus Gods ghesmaken, so 10 moete wi Hem voeden in ons een gheesteleec leven, dat...
Par.2144 II358 ...en ; die es altoes vol van gracien, ende daerin ontfaen wi de vrochte van allen den sacramenten, ende een ghewarich ghetughe, dat wi van der familien Gods sijn, ende dat hi ons ghevoedt heeft, ...
Par.2328 11 Voe ...adert in één ghelove ende in één doepsel, in ééne wet 25 der ghebode ende der sacramente. Ende hier-omme en sal niemen sijn noch bliven in twifele ochte in wane van eenighen poente dat di...
Par.2388 III 86 ...oot Ons Heren, ende alle dies goets dat ye ghedaen wert, och emmermeer ghedaen sal werden, in hemel ende in eerde. Want aldus ontfeet men alle die vrucht des Sacraments gheestelijc inder zielen.
Par.2389 16 Ende 16 Ende ghi sult oec ten Heilighen Sacramente gaen met innigher devociën, met groter begherten, ende met uwen susteren : niet also dicke als ghi wilt, maer na ordinancie ende na ghewoenheit der o...
Par.2390 21 Ende 21 Ende alse ghi ten Sacramente gaet, ende vore ende na, ende alsoe dicke als ghi moecht, soe suldi u oefenen met gheestelijcken honghere ende dorste tot-der eewigher Spisen, alsoe dat alle u binn...
Par.2394 11 Ende 11 Ende inden Sacramente soe seldi oefenen hertelijcke liefde ende ghevoelijcke lost ; want ghi ontfaet Cristus vleeschs ende sijn bloet ende uwe natuere. Ende ghi selt oefenen in uwe redelijcke z...
Par.2408 III 92 ... dat ghi alsoe onledich moet sijn dat hi gheene Messe hooren en moecht noch oec ten Sacramente gaen, 10 hier-omme en sijt niet te onvreden ; want "God heeft liever ghehoorsamheit dan sacraficie...
Par.2449 III 106 ...em minneloes, formeloes, beeldeloes, sonder kinnisse ende duechden quite. Alle de 5 sacramente ende alle die oefeninghe der Heiligher Kercken, alse vasten, waken, beden, singhen ende lesen, end...
Par.2555 III 130 ...t hi ons allen ghemeine ghedaen, ende ghemeine 25 ghegheven ende ghelaten alle sine Sacramente. Ende hier-omme, wildi in minnen verkiesen, dat si u een teeken dat ghi van eewecheit vercoren sij...
Par.2609 III 149 III 149 24 Wildi ontfaen den lichame Ons Heeren in den Heileghen 25 Sacramente alsoe dat Gode eerlec si ende u salechlec, soe seldi hebben iiij poente in u die Maria, de Moeder Gods, in hare hadd...
Par.2621 III 153 ...en hoe wi ontfaen selen den-selven Gods-sone in lijf ende in ziele in den Heileghen Sacramente. Dit leert 5 ons de Joodsche wet in figueren, ende de kerstene wet met Heilegher Scriftueren. Ende...
Par.2621 III 153 ...screven hebben. Ende hier omme willic u segghen vijf poente van desen Heileghen 15 Sacramente, die orboorlec sijn gheweten allen kerstenen menschen. Dat ierste poent sal sijn van dien tide dat ...
Par.2621 III 153 ...oent sal sijn van dien tide dat Onse Heere Hem-selven gaf sinen discipelen in den Sacramenten. Dat ander poent, van materiën ende formen des Sacraments. Dat 20 derde poent, wise ende maniere h...
Par.2621 III 153 ...en discipelen in den Sacramenten. Dat ander poent, van materiën ende formen des Sacraments. Dat 20 derde poent, wise ende maniere hoe hi hem-selven gaf. Dat vierde poent, sake ende waeromme da...
Par.2621 III 153 ...e poent, sake ende waeromme dat hi hem-selven gaf bedect ende verborghen in den Sacramente, niet oppenbare, in der formen alse hi doe was, ende nu es in den hemel. Dat vijfte sal sijn, 25 onder...
Par.2622 30 Nu v 30 Nu verstaet den tijd ende de figuere van onsen Sacramente. Doe God overmids Moysesse de kindere van Israël leidde uit Egipten-lande (dat was op den veertienden dagh van der Aprilscher manen, d...
Par.2624 III 154 ...nse Heere spijsde xl jaer met hemelschen brooede. Ende hier-mede was beteekent onse Sacrament. Alle teekene ende figueren der Joden sijn volbracht. ende onse Sacramente selen bliven tote in dat...
Par.2624 III 154 ...ent onse Sacrament. Alle teekene ende figueren der Joden sijn volbracht. ende onse Sacramente selen bliven tote in dat inde der werelt, ende dan selen si oec 15 vergaen ; maer de waerheit die d...
Par.2624 III 154 ... werelt, dat waren sine apostelen ; want hi woude hen besetten ende bevélen sine Sacramente, sijn volc, sijn rike. In deser feesten was bereed dat paeschlam, dat si alle te gadere aten na wise...
Par.2624 III 154 ...paeschlam, dat si alle te gadere aten na wise der Joodscher wet. Ende dit paeschlam was eene voorgaende figuere van onsen 35 Sacramente ; ende hier-mede nam de figuere inde, die ghestaen hadde
Par.2626 III 155 ...ostelen na Heme. Dit testament 15 dat Hi ons ghelaten heeft, dat es Hi-selve in den Sacramente, ende al dat Hi gheleisten magh, God ende mensche. Ende hier-omme es dese feeste grooet, want si e...
Par.2629 7 Ende ...ferde brooed ende wijn, alse eene rechte figuere ende oec eene materie van onsen 10 Sacramente ; alsoe nam Cristus, onse overste Priester in sijnre Sacrificiën brooed in sine heileghe eersame ...
Par.2629 7 Ende ...estort werden in verlatenessen der sonden. Siet aldus hebdi materie ende forme ons Sacraments. De materie, dat es brooed ende wijn. De forme, dat sijn de waerde 25 Ons Heeren, daer Hi sprect ; ...
Par.2629 7 Ende ...t een nuwe Lichame, maer die-selve die daer ter tafelen sat ende at ende dranc met sinen discipelen, dien hadden si oec vore hen in den Sacramente, alsoe dat sine saghen met haren uutwendeghen
Par.2631 III 157 ...n. Ende dat was hen grooete blisscap. Maer dat si saghen den-selven Lichame in den Sacramente met haren inwendeghen ooeghen des ghelooefs, dat was hen noch meerre blisscap. Ende nieman van hen...
Par.2631 III 157 ...éne materie, ende ééne eenvuldeghe substantie des 20 Lichamen Ons Heeren in den Sacramente overmids rechte intentie ende de waerde der consecratiën. Ende al dat te voren brooed was, dat wer...
Par.2631 III 157 ...me Ons Heeren. Ende al sijn de hostiën ghedeilt in allen inden van erterike, dat Sacrament es één, ende de levende Lichame Ons 25 Heeren es één ende onghedeilt in al dat Sacrament. Ende al...
Par.2631 III 157 ... één, ende de levende Lichame Ons 25 Heeren es één ende onghedeilt in al dat Sacrament. Ende aldus seldi oec ghelooeven : de consecratie des wijns in dat Bloed Ons Heeren, dadt es in ieghen...
Par.2631 III 157 ... sijns Bloeds ghedeilt ende onderscheeden in materiën, ende in formen der waerde, in ghedeenten, ende oec in beteekeninghen : 35 si vergaderen in ééne waerheit, ende si sijn één Sacrament
Par.2633 III 158 ...leeft. Ende aldus es Cristus onghedeilt 5 ende al-te-male in ieghenwelken deele des Sacraments. Ende sonder heefsel tarwen brooed, ende gheen ander dranc dan al-lettel waters ende wijn, en mach...
Par.2633 III 158 ... brooed, ende gheen ander dranc dan al-lettel waters ende wijn, en mach tote onsen Sacramente sijn. Dit beteekent ons dat Cristus 10 was onnooesel, saechtmoedegh ende onverhaven onder alle mens...
Par.2636 20 Soe ...merken ende verwonderen ij poente van minnen die ons Cristus bewijst heeft in den Heileghen Sacramente ; die soe grooet sijn ende soe diep, datse nieman te gronde begripen noch verstaen en mach.
Par.2641 III 160 ...cheit ende de 15 glorie die Cristus selve es ende ons bereed heeft in den Heileghen Sacramente ; want al moghen wi ontfaen al dat sijnre menscheit toe-hooerende es ende in onsen gheduere bliven...
Par.2641 III 160 ... onsen gheduere bliven, alse wi aensien sine Godheit die wi vore ons hebben in den Sacramente, soe verwondert ons soe seere, dat wi ons-selven 20 moeten onthooeghen in den gheeste in overwesele...
Par.2645 7 Pasch 7 Pascha beteekent ons Cristum, dien wi eten in den Sacramente, gheliker-wijs dat de apostelen met Cristo in den avont-etene alle te-gadere ontfinghen dat heileghe 10 Sacrament alse andere Spise d...
Par.2645 7 Pasch ... apostelen met Cristo in den avont-etene alle te-gadere ontfinghen dat heileghe 10 Sacrament alse andere Spise die den lichame voedt. Ende in den Sacramente soe ontfing ieghewelc den Lichame On...
Par.2645 7 Pasch ...en dat heileghe 10 Sacrament alse andere Spise die den lichame voedt. Ende in den Sacramente soe ontfing ieghewelc den Lichame Ons Heeren alse sine eeweghe Spise, overmids ghelooeve, minne ende...
Par.2645 7 Pasch ...ie grofheit hadde Hi verborghen in de substantie sijns Lichamen, ende oec in den Sacramente ; want sijn Lichame was noch doe sterfelec. Hadden sine 20 met haren tanden ghebeten, het soude Heme ...
Par.2647 III 162 ... Cristus es, ende dat Hi sinen discipelen gaf, ende ons allen ghelaten heeft in den Sacramente. Want gheliker-wijs dat alle de hostiën die alle priesteren vore hen hebben in der consecratiën,...
Par.2647 III 162 ...al sijn de stucken ende de hostiën ghedeilt in allen landen in menegher wijs, dat Sacrament es één, 15 ende Cristus es één ende onghedeilt in al dat Sacrament, al erterike dore. Want gheli...
Par.2647 III 162 ... wijs, dat Sacrament es één, 15 ende Cristus es één ende onghedeilt in al dat Sacrament, al erterike dore. Want gheliker-wijs dat des menschen ziele leeft in alle sine lede, ende in ieghewe...
Par.2647 III 162 ...nghedeilt ende sonder stad, alsoe leeft de gloriose Lichame Ons Heeren in al dat Sacrament al erterike 20 dore, onghedeilt ende sonder stad, op-dat Hi ghemeine sijn moghe allen sinen leden : da...
Par.2647 III 162 ... es : ghemeininghe. Want wi ontfaen alle den Lichame ons Heeren ghemeine in den Sacramente, ende ieghewelc sunderlinghe, al dat de andere ontfaen in der ghemeinheit. Ende al eest dat de prieste...
Par.2647 III 162 ... in der ghemeinheit. Ende al eest dat de priesteren in der Messen dat Heileghe Sacrament ontfaen in ij manieren, si en ontfaen 30 doch niet meer dan de leeke ; want al es de consecratie ghedeil...
Par.2650 III 163 III 163 Sacrament dat Cristus consacreerde, dat aten de apostelen die doen bi Heme waren al-te-male, wat eest dan dat de papen nu maken ? Toe deser questiën antwerdde Cristus selve, doe Hi sprac...
Par.2650 III 163 ...t haren dienste tote in den lesten dagh. Ende in der 25 consecratiën des Heileghs Sacraments, soe sijn alle priesteren willeghe instrumente Ons Heeren Jhesu Cristi ; ende Hi sprect dore ieghew...
Par.2650 III 163 ...nde alle priesteren niet meer dan denselven Lichame in der waerheit. Ende hier-mede late ic dat ierste poent van minnen dat ons Cristus bewijst heeft ende gheleert in den Heileghen Sacramente.
Par.2652 III 164 ... machse nieman te gronde versinnen. 30 Ende altooes alse wi Messe hooeren ochte ten Sacramente gaen, soe selen wi ons hier-mede verbeelden ende sijnre minnen ghedinken, op-dat wi ons-selfs verg...
Par.2670 III 171 ...n, alse si met minnen haers Liefs ghedinken. Nochtan begheeren si meer dat Heileghe Sacrament, ende si sijn hebbelekere ende bereedere daer-toe dan andere menschen. Want si minnen wise 20 ende ...
Par.2670 III 171 ...van binnen hebben 25 in den gheeste, dat ontfaen si oec van buten in den Heileghen Sacramente. Ende aldus sijn si heilegh in den ontfane, ende noch heileghere in den hebbene, ende alre-heileghs...
Par.2670 III 171 ...n den hebbene, ende alre-heileghst hebbende ende ontfaende. Maer die dat Heileghe Sacrament ontfaen onwerdelec, in dooetsonden, die 30 verordeelen hen-selven. Ende diet oec niet en ontfaen in d...
Par.2670 III 171 ...rdeelen hen-selven. Ende diet oec niet en ontfaen in den gheeste noch oec in den Sacramente, die sijn dooet vore Gode, want si leven in blooeter natueren sonder ghenade. Hoe wi ontfaen selen, e...
Par.2672 III 172 ...en welc de sake ende de waromme si, dat hem Cristus ghelaten heeft in den Heileghen Sacramente 10 verborghen ende bedect, niet blooet alsoe Hi was, ende nu es in den hemel. Hier-toe antwerdt de...
Par.2672 III 172 ...de dat die Godheit binnen der menscheit verborghen was. Alsoe sien wi dat Heileghe Sacrament met onsen uutwendeghen ooeghen, ende ghelooeven dat ons daer-in verborghen es de Lichame Ons Heeren....
Par.2674 III 173 ...ven daer onse gheesteleke leven in gheleeght, die sijn alle bedect ende bewonden in sacramenten ende in 5 uutwendeghen senleken teekenen ; alse de heileghe dooepe, die i ingang es ons eeweghs l...
Par.2674 III 173 ...sen, 10 dat es : in crismen, in oliën, in waerden, in werken, in teekenen ende in sacramenten, in rechter ordinantiën na dats ieghewelc behoeft. Ende sunderlinghe, de Heere alre gaven, Jhesus...
Par.2674 III 173 ...Bloed met der cracht van sinen waerden bedect ende verborghen in den 15 Heileghen Sacramente, alsoe dat wi hier wandelen moeten in allen sinen gaven met vasten ghelooeve ende niet in claren glo...
Par.2674 III 173 ...dat wi sinen Lichame souden eten ende sijn Bloed drinken. 25 Maer nu eten wi dat Sacrament met onsen tanden, ende in den Sacramente eten wi sijn Vleesch ende drinken sijn Bloed in onser Zielen ...
Par.2674 III 173 ...n Bloed drinken. 25 Maer nu eten wi dat Sacrament met onsen tanden, ende in den Sacramente eten wi sijn Vleesch ende drinken sijn Bloed in onser Zielen overmids ghelooeve ende minne. Ende alsoe...
Par.2675 III 174 ... die-selve Lichame die in den hemel es. Ende dien ontfaen wi alle ghemeinlec in den Sacramente na wise der substantien. Ende in der substantiën ontfaen wi al dat 10 met hare weselec één es, ...
Par.2675 III 174 ...toe-behooert alsoe alst al met der substantiën één es, dat ontfaen wi al in den Sacramente. Ende alsoe, overmids dat Sacrament, soe es de Lichame Ons Heeren, in allen landen, ende in allen s...
Par.2675 III 174 ...stantiën één es, dat ontfaen wi al in den Sacramente. Ende alsoe, overmids dat Sacrament, soe es de Lichame Ons Heeren, in allen landen, ende in allen staden, 15 in allen kerken. Ende alsoe ...
Par.2677 III 175 III 175 in kerstenen ghelooeve, ende ontfaen dat Heileghe Sacrament met devotiën, in werdegheiden ende in minnen, op-dat wi na dit leven eeweghe salecheit smaken ende bevinden.
Par.2678 7 Hier- 7 Hier-na volght onderscheet der persone die dat Heileghe Sacrament ontfaen selen, beide in gheesteleken state ende oec in wereleken state.
Par.2680 Alse di ...st harre begherten. Ende want si Onsen Heere niet naerre comen en connen dan in den Sacramente, soe vallen si in ongheduere overmids inneghe liefde ende onghepaeyde begheerte die si hebben toe ...
Par.2680 Alse di ...overmids inneghe liefde ende onghepaeyde begheerte die si hebben toe den Heileghen Sacramente ; alsoe dat hen biwilen dunct dat si ontsinnen 25 souden ende bederven, en mochten si dat Heileghe ...
Par.2680 Alse di ...iwilen dunct dat si ontsinnen 25 souden ende bederven, en mochten si dat Heileghe Sacrament niet vercrighen. Maer deser menschen en vendt men niet vele. Ende dit sijn al-meest vrouwen ochte jof...
Par.2682 III 176 ...ghevoelen noch verstaen hoe men Onsen Heere ontfaen mach in den gheeste, sonder dat Sacrament. Ende dit es de sake dat si van binnen quelen in loste ende in begheerten die si tote Onsen Heere h...
Par.2682 III 176 ...eman gheraden, ghecusten noch ghehulpen noch ghepaeyen, vore dies-maels dat si dat Sacrament ontfaen hebben : dan sijn si alles te-vreden, ende pleghen hars Liefs in rasten, in gheesteleken sma...
Par.2682 III 176 ...egheerten ende in ongheduere alse cochte si nye te-voren ontfaen en hadden. Hare herte gaept ende ghijpt, alse nochte si uutsennegh waren, omme weder van nuwes te ontfane dat Heileghe Sacrament.
Par.2683 15 Dese ...se. 25 Alsoe gheliker-wijs sijn dese menschen met liefden ghevallen op dat Heileghe Sacrament, dat i ghewaregh teeken es des Lichamen Ons Heeren dat Hi daer jeghenwerdegh es. Ende hier-omme moe...
Par.2683 15 Dese ...es. Ende hier-omme moeten si quelen in ongheduere overmids lost ende begheerte des Sacraments. Ende dan roepen si toe den priester 30 ende tote Onsen Heere : "Heere, comt hier neder in mijn huu...
Par.2683 15 Dese ...s lost ende begheerte des Sacraments. Ende dan roepen si toe den priester 30 ende tote Onsen Heere : "Heere, comt hier neder in mijn huus, in den Heileghen Sacramente, eer ic van minne sterve".
Par.2684 Dese me ...enschen sijn stout ende coene, ende onberespt van groven sonden, ende vri ghemaect van Gode, alsoe langhe alse dese wise duert. Ende 35 hier-omme moghen si dat Sacrament ontfaen op den sondagh,
Par.2686 III 177 ..., dijn sone leeft". Want die ziele die ghelooeft, mindt, ende begheert dat Heileghe Sacrament te ontfane, die es vol ghenaden, ende si leeft in Gode ende God in hare. Ende hier-mede selen si he...
Par.2687 Nu sijn ... ende in lijf, in herte ende in sen. Ende alsoe werden si reine, 25 ende verwinnen al dat hen letten mach. Ende dit es de ierste partye van menschen die dat Heileghe Sacrament weerdelic ontfaen.
Par.2694 20 Siet 20 Siet dese menschen en hebben gheenen begheerleken lost toe den Heileghen Sacramente alsoe langhe alse si aldus striden. Maer si spreken met ooedmoedegher herten : "Heere, ic ben onreine ; ic en...
Par.2694 20 Siet ...: "Heere, ic ben onreine ; ic en ben niet weerdegh uws heileghs Lichamen 25 in den Sacramente, dat hi come onder dat dac mijns onreins lichamen. Heere, ende ic ben oec onweerdegh alre eeren, en...
Par.2696 III 180 ...pise, daer sijt al mede verwinnen moghen ; ende dat es de Lichame Ons Heeren in den Sacramente. Dien selen si altoes ontfaen alsijt van ordenen hebben ochte van 10 ambachte, ochte van goeder gh...
Par.2702 III 182 ...et weerdegh, maer ic ben onweerdech, dat ic uwen gloriosen Lichame in den Heileghen Sacramente ontfaen soude 20 in dat sondeghe huus mijns lichamen ende mijnre zielen. Maer, Heere, sijt mijns g...
Par.2707 III 184 ...hi uws-selfs salecheit 15 sijt ende alre heileghen : daer vendic de vrocht alle der sacramente, ende alre wisen, ende alre heilecheit". Maer die vrocht moeten wi sueken met wisen ende met den s...
Par.2707 III 184 ...en, ende alre heilecheit". Maer die vrocht moeten wi sueken met wisen ende met den sacramenten ende met heileghen levene. Ende wi selense venden wiselooes ende sonder mate in eewegher 20 gronde...
Par.2708 Ende d Ende die dit verstaen ende aldus leven, si moghen alle daghe dat Heileghe Sacrament ontfaen, alse ment hen gheven wilt ; want si 30 sijn wel gheordent, gratioos ende vol van dooghden, in inkeere ...
Par.2708 Ende d ...eordent, gratioos ende vol van dooghden, in inkeere ende in uutkeere, in alle hare ufeninghe. Ende hier-omme sijn si de derde partye van menschen ende de hooegste die edelec ten Sacramente gaen.
Par.2715 25 Nu m ...e tijd dat Sente Jan gheboren was. Alsoe gheliker-wijs, Onse Lieve Heere Jhesus Cristus, hare Sone, God ende mensche, die Hi gheconsacreert 35 hadde dat Heileghe Sacrament ende ghegheven sinen
Par.2717 III 186 ...t. Die dese reghele houden, sijn si prelate ochte subjecte, si moghen altoes ten 30 Sacramente gaen alse si willen, gheliker wijs dat si vore daden ; want si sijn nu ghelikere den levene Ons He...
Par.2725 17 Hier 17 Hier-na volght de vierde partye van gheesteleken menschen die ten Sacramente selen gaen ; ende dat sijn goetwilleghe menschen die ongheveinsdelec de eere 20 Gods meinen ende haers-selfs saleche...
Par.2727 III 188 ...de penitentie doen na sinen wille, ende Gode wel betrouwen. Ende alsoe selen si ten Sacramente gaen vrilec op de ghenade Gods altoes alse sijt ghemeinlec van ordenen hebben ochte 10 oec van goe...
Par.2727 III 188 ...in alle de ordenantie goeder kerstenre menschen, na macht ende na 15 bescheedenheit : die selen oec ten Sacramente gaen bi rade haers priesters, alse mens daer pleeght daer si wooenachtigh sijn.
Par.2728 Hier-na Hier-na volght de vijfte partye die ten Heileghen 20 Sacramente gaen. Dat sijn curiose menschen, die hen-selven behaghen in dien, dat hen dunct dat si gherecht ende heilegh sijn, subtijl ende wijs...
Par.2728 Hier-na ...e. Si willen altoes vordeel hebben boven andere menschen, in biechtene ende in dat Sacrament te ontfane. Ende alse men iemene meer es dan hen, soe belghen si 30 hen, ende werden bedrueft, want ...
Par.2730 III 189 ...ende allen den-ghenen die bi hen sijn. Nochtan sijn si stout ende coene dicwile ten Sacramente te 10 gane ; want al dat si doen, dat dunct hen recht ende wel ghedaen, ochte clein ghebrec, ochte...
Par.2730 III 189 ...aldus : "Met vreesen, op de ghenade Ons Heeren, soe mach men u gheven dat Heileghe Sacrament 25 te hooeghtide, op-dat ghi niet onthopen en selt, noch onverduldegh werden. Maer waerdi saechtmoed...
Par.2731 30 Die 30 Die seste partye van menschen die dat Heileghe Sacrament moghen ontfaen, dat sijn ghemeinlec alle de-ghene die Onsen Heere ende haers-selfs salecheit alsoe lief-hebben, dat si willens ende wete...
Par.2733 III 190 ... dat si sculdegh sijn ende bekinnen moghen. Ende dan willen si ontfaen dat Heileghe Sacrament na de wet ende na de ghewooenheit goeder kerstenre menschen. Ende si willen altoes gherne 10 ghehoo...
Par.2734 Hier-na ...den menschen die God versmaedt, ende onweerd heeft ; ende dien 20 en sal men dat Heileghe Sacrament niet gheven, noch in den levene, noch in der dooet, het en si dat si bekeeren in penitentiën.
Par.2735 De iers ...rstene menschen, die Cristum blaspheméren ende versmaden, ende van sinen heileghen sacramenten niet en houden ; ochte die niet en ghelooeven dat Cristus in Vleescche ende in Bloede es in den H...
Par.2735 De iers ...die niet en ghelooeven dat Cristus in Vleescche ende in Bloede es in den Heileghen Sacramente des outaers. 30 Dese sijn alle verdoemt. Maer inval ende becoringhe sonder contsent van wille, dat ...
Par.2737 III 191 ...and hangt hemel ende aerde ende alle ding ; ende dat si verhaven sijn boven alle de sacramente der Heilegher Kerken, ende dat si dierre niet en behoeven : noch si en willender ooec niet. Ordene...
Par.2743 6 Nocht ...eghe menschen die Gode versmaden ende sine gratie, de Heileghe Kerke ende alle hare sacramente, de Heileghe Screftuere ende alle ufeninghe van dooghden, ende spreken 10 dat si leven boven alle ...
Par.2743 6 Nocht ...te ende dat sotste onghelooeve dat ye ghehooert was. Desen en sal men dat Heileghe Sacrament niet gheven, levende noch stervende ; noch begraven met kerstenen menschen, maer men soudse met rech...
Par.2744 Vooertm ...ie der werelt volghen in een beestelec leven, sonder vreese ende 35 minne ende reverentie te Gode, onghehooersam Gode ende der Heilegher Kerken ende kerstenre wet : dese en selen ten Sacramente
Par.2771 Men sa Men sal hen dat Sacrament niet gheven,
Par.2779 III 195 ...verbliden met den inghelen ende met den heileghen, ende sal hem gheven dat heileghe Sacrament, in wat tide van den jare dadt si. Maer die altoes sonder 5 bekinnesse haers-selfs, sonder keer end...
Par.2779 III 195 ...e in hare quaedheit bliven, weder si sterven ochte leven, men sal hen dat Heileghe Sacrament niet gheven, ncoh met den kerstenen menschen graven. Want alsoe langhe alse de mensche quaedwillegh ...
Par.2780 Nu vent ...doene na hare vermoghen. Ende alsoe werden si eens-willen met Gode, ende moghen ten Sacramente gaen op de ghenade Gods. Ende al eest dat si dicwile vallen si sijn altoes lichte beweeght, ende b...
Par.2786 III 197 ...toebehooeren, ochte omme den armen te deilne, si moghen nochtan vrilec dat Heileghe Sacrament ontfaen op de 5 ghenade Gods altooes te hooeghtiden alse sijs begheren. Want al vallen si dicwile i...
Par.2786 III 197 ...de in hem hebben wi peys ende vrede van allen dinghen. Ende alse wi aldus leven, soe moghen wi Onsen Heere ontfaen altoes alse 30 wi willen in den Sacramente ochte, met minnen, in onsen gheeste.
Par.2791 III 199 ...chen, daer ic vore ave ghesproken hebbe, in de sevende partye dien men dat Heileghe Sacrament niet gheven en sal ; want si sijn in allen bedroghen ende vermaledijt van Gode 15 ende van der Heil...
Par.3023 III 242 ...ten heeft sijn Vleesch ende sijn Bloed ende 10 sijn gloriose leven in den Heileghen Sacramente, daer wi in venden spise ende dranc, ende eewegh leven, ende al dies ons ghelusten mach, meer dan ...
Par.3158 12 In d ... Gode verenecht sijn overmids middel. Dit middel dat es de gracie Gods ; ende de 15 sacramente der Heiligher Kercken ; ende godlijcke doechde : ghelove, hope ende minne ; ende een doechsam leve...
Par.3163 III 279 ...levene sonder conziëncie, wat quade dat si doen. Ende si zijn onghehorsam alle den sacramenten ende allen doechden ende alre oefeninghen der Heiligher Kercken. 30 Want hen dunct, dats hen ghee...
Par.3165 III 280 ...evociën noch heiligher oefeninghen dan eene doede beeste. Nochtan gaen si some ten Sacramente, ende spreken by-wilen ute der Screftueren, op-dat si hem te 10 bat veisen ende decken moghen. End...
Par.3396 Si hebb Si hebben alle de sacramente in groter weerdicheit ;
Par.3399 Als si Als si ontfaen selen dat heilighe Sacrament,
Par.3437 25 Ghi 25 Ghi sout gherne dat Sacrament ontfaen ;
Par.3442 Ic ontf Ic ontfa gherne dat heilighe Sacrament ;
Par.3568 IV 16 ... ende Ic hebben de werelt vervult met onsen gheeste, met onsen gaven ende met onsen sacramenten, na dats yeghewelc 30 begheert ende behoeft. Mensche, siet My ane wie Ic ben, ende hoe ic dy ghel...
Par.3637 IV 45 ...ker natueren ; ende hieromme, alle die eere diemen Hem doet, die doet men my. Inden sacramente, daermen sinen lichame 10 opheft in den outaere, daer heftmen my. Ende daermen sinen lichame dragh...
Par.3643 IV 48 ...Hem. ende daermen sinen heiligen lichame consacreert ende opheft ende draghet inden sacramente, 20 soe dunct u dat ghi dat selve sijt. Ende hier-omme en hebdi noch lost noch weerdicheit ten lic...
Par.3643 IV 48 ...-omme en hebdi noch lost noch weerdicheit ten lichame ons Heeren, noch dat heilige sacrament te siene niet meer dan een hont, die met sire vrouwen te messen comt. Alsoe gherne siede op de want ...
Par.3643 IV 48 ...et sire vrouwen te messen comt. Alsoe gherne siede op de want als op dat heilighe sacrament int priesters hant". 25 Nu merct dan, onverstendich esel, ic sal u die rechte waerheit lesen. Inden a...
Par.3645 IV 49 ...e es ; ende niemens meer. Ende daer-omme eeren wij ende aenbeden sine Lichame inden sacramente, ende offerenne Gode 20 ghemaertiliet van minnen vore onse zonden ende vore al den orbore der kers...
Par.3648 11 Hier ...gheren, kinnen, minnen, weten, hebben, oefeninghe der heiligher Kerken ende alle de sacramente, ghebode ende rade, ende alle dat heilighe Evangelium ende Christus leere ende sine leven, sijn he...
Par.3659 IV 55 ...linden. Voertmeer zullen wij Christum soeken binnen ons selven ende inden heilighen sacramente : daer es sijn Vlees sinen gheminden een eewighe spise, ende zyn Bloet 20 een glorioes dranc. Dat ...
Par.3725 IV 85 ... at met hen dat paeschlam nader joedscher wet. Ende daer-na gaf Hi hem selven inden sacramente, een levende Paeschlam, wel ghebraden int vier der minnen. Ende opden anderen dach daer-na wert da...
Par.3793 IV 10 ...sam sijn der heiligher Kerken In duechden ende in goeden werken. 5 Soe moghen wij dat heilighe Sacrament ontfaen, Ende in heilighen leven voerwart gaen.
Par.3853 IV 123 ...evet ons, sonder onse verdiente, Hem selven ghegheven ende ghelaten inden heilighen Sacramente : sine passie ende sine doot, sine gracie ende sine gaven, sine sacramente ende al dat Hi 10 verma...
Par.3853 IV 123 ...ilighen Sacramente : sine passie ende sine doot, sine gracie ende sine gaven, sine sacramente ende al dat Hi 10 vermach, God ende mensce. Ende Hy gheboet sinen discipulen, dat si souden dispenc...
Par.3853 IV 123 ...ende dienen yeghewelcken mensche sonder wederloen, in rechter karitaten, alle die sacramenten ende alle dat gheestelijc goet, dat si van Gode ontfaen hadden. Ende alsoe deden die apostelen ende...
Par.3853 IV 123 ...e gracie Gods ende die menichfuldighe gaven, die verburghen sijn inden heilighen sacramente, diemen vercopen noch coopen en mach die ghevet Christus den sinen dies weerdich syn. 35 Men vent noc...
Par.3855 IV 124 ...n die priesteren selve in doetsonden ende ter hellen ghebonden, 15 si en moghen die sacramente niet besmetten noch ontreynen. Maer si moghen benden ende ontbenden metter macht Gods, in Christus...
Par.3855 IV 124 ...rsoen, al sijn sijs onweerdich ; ende Christus ghevet sine macht in oefeninghe der sacramenten den quaden priesteren ghelijc den goeden, die van boven gheordent 20 ende ghesedt sijn over dat vo...
Par.3873 IV 126 ...nde ghelaten sijn erve ende sine rente ; dat is, uutwendich goet, ende die heilighe sacramente, al vol gracien ende 10 ghenaden. Dit hevet Hi ghecreghen ende ghewonnen met sijnre heiligher doot...
Par.3873 IV 126 ...eiligher doot. Dat uutwendighe goet es den lichame noetdorstich, sal hi leven. Die sacramente, vol ghenaden, sijn onser zielen noetdorstich, selen wij gheestelijc in duechden leven. Dit goet he...
Par.3873 IV 126 ...teren ende cleerken, die lesen ende singhen, Gode ende den menschen dienen metten sacramenten, dat si haren arbeyt ende 30 hueren dienst verhueren ende vercoopen moghen, ende daer-ave leven. Ma...
Par.3873 IV 126 ...nde daer-ave leven. Maer die ghenade ende dat heilighe, dat verborghen is in die sacramente, dat Christus ghevet den-gheenen dies weerdich is, dat en mach men copen noch vercoopen. Want het is ...
Par.3886 IV 131 ...0 met groten partyen ; ende die hadden priestere met hem, die hem messe daden, hare sacramente gaven. Ende die maecten mande ende corve, ende selcke dinghe die haer boden vercochten in die stad...
Par.3990 IV 166 ...ilighen levene, ende in allen oefeninghen der heiligher Kercken, in sacrificien, in sacramenten, ende in al datmen leven mach. Kersten ghelove es ghefundeert op Christus ende op sijn leven ; en...
Par.3993 IV 169 ... leert ons, dat Christus, die Gods Sone, Hem selven ons gaf tonfane inden heilighen Sacramente, ende overgaf inden wille sijns Vaders, ende inde hande der felre Joden, te stervene om alle die-g...
Par.3998 IV 171 ...en ; in messen, in penitencien, in abstinencien vore sunden, met ufeninghen der vij sacramenten ende metten vij ghetijden, die alle menschen schuldich sijn te houdene met kerstenen ghelove in e...
Par.4001 IV 172 ...Heeren, doen Hi synen discipulen ghegheven hadde syn Vleeschs ende sijn Bloet inden Sacramente, ende hare voete ghedweghen hadde 25 in oetmoedigher nederheit, ende hem ghedient hadde met grote...
Par.4065 IV 193 ...t ghemeyne Gods eere ende alre menschen salicheit. Cristus hevet hem bevolen den scat ende de rente der heiligher Kercken, dat sijn die vij sacramenten, dat sy daer mede despenseeren ende gheven
Par.4067 IV 194 ...n, 10 goede woorde inden ooren, goede fame heylichs levens inden rooke. Dat heylich Sacrament es van edelen smake inden mont denghenen die sijn ghesont. Sy gheven oec den eedelen zielen ewighe ...
Par.4115 IV 216 ...ghestilt ende vergheten in salicheit. Hy hevet hem selven ghegheven inden heilighen Sacramente : sijn Vlees, sijn Bloet, zijn siele ende sijn leven, sinen gheest, sijn godheit ; daer es eewich ...

You have asked a search on: sakra