Thanks for doing this concordance request. It is now : 2010-08-06 11:40:48.818596 ____

The file in which we search is: "Documenten/GeestelijkeTeksten/Peerle_1537/Tekst__Plantyn_in_een_bestand_Interpunctie_1.txt" _____

You have asked a search on: sacram


Par.29 Ende om ...m met hem te zijn. Ten .iiij., so bidden wij om die geestelike spijse des heyligen sacraments, ende dat op zijn weerdige bereydinge die hi dede inden lesten avontmael, doen hi hem selven tot h...
Par.29 Ende om ...t hem selven in ons ende door ons ontfangen wil na zijnre menscheyt inden heyligen sacramenten. Ten .v., so bidden wij God dat hi door zijn heylige verdienste in ons ende door ons wil wercken ...
Par.36 Hier na Hier na bidtmen om dat heylighe Sacrament geestelic te ontfanghen. O Gebenedide God, ic bid u, want ghy nu dus in my zijt na uwer godheit, so neemt doch u selven tot u selven in my inden heiligen ...
Par.36 Hier na ... my zijt na uwer godheit, so neemt doch u selven tot u selven in my inden heiligen sacrament na dijnre begeerten, [11r] in so hoger weerdiger lieften als ghy u selven naemt opten witten donderd...
Par.43 Te comp ...ewige gebuerte. Te completen tijt adt Jesus zijn avontmael ende inzette dat heilige sacrament makende die apostolen priesters ende hi dede dat sermoen vander godliker liefde. Te compleet tijt w...
Par.48 [20v] e ...r in uwen handen bevele ic mijnen geest’, die so vol vruechden was inden heiligen sacrament. Hier om bid ic u, mijn Heere mijn God, mijn alre liefste, door u heilighe menscheyt, dat u gebened...
Par.54 Een inw Een inwendich ghebet om vergiffenis der sonden ende om dat heylighe sacrament te ontfanghen ende om reynicheit des herten.
Par.56 Ic ghel ... u vrientschap en thoondy hem niet, mer ons hebdy u selven ghelaten inden heylighen Sacramente. So bidde ick u, want ick nyet leven en mach sonder u gracie ende ontfanghinge des selven Sacramen...
Par.56 Ic ghel ...de ick u, want ick nyet leven en mach sonder u gracie ende ontfanghinge des selven Sacraments, in welcken is u heylighe lichaem ende siel met u geheele godheyt, wilt doch mijn hongherige siele ...
Par.56 Ic ghel ...iele ende lijf ende met u ghebenedijde godheyt, dye verborghen is inden heylighen Sacramente, op dat ic u verwandelt mach werden in dy ende blijven in u gracie ende liefde. Ende gevet my dat ic...
Par.56 Ic ghel ...rten, op dat ic u mach behagen ende ghi u selven moecht ontfangen inden heyligen sacramente in my, also dic alst u belieft geestelic ende sacramentelic. Gat gunne ic u uut gronde mijns herten e...
Par.56 Ic ghel ...tfangen inden heyligen sacramente in my, also dic alst u belieft geestelic ende sacramentelic. Gat gunne ic u uut gronde mijns herten ende niemant liever dan u, op dat u begeerte na dijnen wil ...
Par.73 Hoemen Hoemen dat heilige sacrament geestelic sal ontfangen.
Par.75 Want on ...u niet leven en mach in een leven der gracien sonder die ontfangenisse des heyligen sacraments geestelic ende sacramentelic, daer om sullen wi dat dick begeren te ontfangen door den dach ende i...
Par.75 Want on ... leven der gracien sonder die ontfangenisse des heyligen sacraments geestelic ende sacramentelic, daer om sullen wi dat dick begeren te ontfangen door den dach ende inder nacht, op dat wij daer...
Par.122 Vader o ...s huyden onse daghelicx broot. Dat broot des berous, der penitencien, des heylighen Sacraments, der leeringhe ende dat lichamelijcke broot. Ende vergeeft ons onse sculden, als wij vergheven ons...
Par.129 Dat .ii ... onthouden werden. Hier om, o lieve Vader, geeft ons altijt dat broot des heylighen Sacraments, daer van mijn siele ghespijset mach werden, ende dat broot dijnre heyligher leeringe, daer van ic...
Par.194 Hi is o ... stede bereit. Ende al sit ghi inden hemel, ghi zijt bi ons gebleven inden heiligen sacrament ende wilt mi altijt gern overformen ende met u verenigen. Op dat ghi [51r] mi tot u nemen moghet en...
Par.197 Die gem ...ft. Ende daerom is des eens verdienst ooc des anders, ist dat si trouwe zijn ende gelovige menscen ende geloven in die sacramenten der heiliger kercken ende bereiden hem daer toe met innicheyt.
Par.202 Ic gelo ...en, ende besalvet mi metten olye der vrolicheit, ende heilicht mijn siel met al die sacramenten die uut uwer heyliger siden gevloten zijn, ende geeft mi die absolucie des doots ende maect mi we...
Par.202 Ic gelo ... allen cruyden, daer dye medecijn ende ghesontheyt der sielen in is, daer alle dye sacramenten ende dierbaerheyt in is, daer dye siele door gereynicht ende gecieret wort ende metten brudegom ve...
Par.277 Hier is ... siele ende met zijn vrolicke glorificierde lichaem. Ende dit zijn die vruchten der sacramenten. Ende hoe wij meer ghespijst werden met deser gheesteliker spijsen, hoe wi meer wasschen ende voo...
Par.296 Van dri ...ondersceyt inden mensche ende hoe elc deel verchiert sal wesen, ende eerst van vij. sacramenten.
Par.301 Ende wa ...scheyden deelen, so moet elck bysonder verciert wesen, als dat lichaem metten .vij. sacramenten ende met sedeliken duechden ende een vlitich sterven van alre sinliker begerten. Ende die siele m...
Par.302 Om nu t ...mt alle duecht ende gemaniertheyt. Ende ooc so sult ghi verciert wesen metten seven sacramenten, op dat wi weder comen mogen totter eerster puerheit, als wi waren inder doopen. Mer want wi die ...
Par.302 Om nu t ...en om zijn misdaet. Ten vierden sullen wij geciert wesen metten weerdigen heyligen sacrament des lichaems ende bloets Christi, dwelc hi ons heeft gelaten inden lesten avontmael tot een eewich t...
Par.302 Om nu t ...ijn heilige herte doorsteken, daer water ende bloet uut liep, door welcken al die sacramenten geheylicht zijn. Ende wat wij in desen sessen misdaen hebben ende so niet gehouden en hebben, dat w...
Par.302 Om nu t ...t liep, door welcken al die sacramenten geheylicht zijn. Ende wat wij in desen sessen misdaen hebben ende so niet gehouden en hebben, dat wort metten sacrament des heylighen olys afgewasschen.
Par.356 Dat an ...rspronc, door die vreese, hope ende liefde Gods, door die thien gheboden ende seven sacramenten ende voort door alle duechden; ende hoe wi dat alder hoochste goet dat God is – in onser zielen...
Par.380 Mer sul ...n dye .vij. gaven des H. Geests. Ende tegen dye .vi. sonden inden H. Geest dye vij. sacramenten. Ende tegen die .ix. vreemde sonden dye .viij. salicheden. Ende dye .vij. wercken der barmhertich...
Par.453 Wi sull ...t, ende sittet ter rechter hant zijns Vaders. Ten vierden, dat hi is inden heyligen sacrament, ende also dic als dye priester misse doet ende die woorden der consecracien gesproken heeft, so is...
Par.453 Wi sull ... ende dat God in ons is, ende den woorden Gods geloven, ende dat hi inden heiligen sacrament is, dat en is noch nyet genoech, noch en maect ons nyet salich, ten si dat dat gelove ontfunct is en...
Par.453 Wi sull ... [110r] Ten is ooc nyet genoech dat wij geloven ende weten dat God inden heyligen sacrament is, ten si dat wij dat dick uut liefden begeren te ontfangen geestelijc ende sacramentelijc, alswij d...
Par.453 Wi sull ...ent is, ten si dat wij dat dick uut liefden begeren te ontfangen geestelijc ende sacramentelijc, alswij dat doen connen. Want hoe onse siele meer met deser geesteliker spijsen ghespijst wort, h...
Par.453 Wi sull ... alle dat u een hinder is, ende neemt doch u selven tot u selven inden heyligen sacrament, na uwer genoechten ende begheerten, in so hoogher ende weerdigher liefden als ghy u selven ontfinct op...
Par.453 Wi sull ... als met dye heylige vijf wonden, ende met dye .vij. sloten, als met dye .vij. sacramenten. O mijn siele, en wilt nyet versumen dese edel spijse, op dat u herte nyet verdorret ende ghi nyet ae...
Par.513 Ten eer ...nde hem gheweerdicht heeft voor u te sterven. Ten derden dat hy ons inden heylighen sacrament hem selven gheeft in spijse ende in dranck / ende hyer namaels hem selven sal geven in een loon. Da...
Par.518 Dat eer ...hongheren, dorsten ende begeeren na loon ende eewich leven ende oock na dat heilige sacrament uut eygenwillicheit of eygensoeclicheit. Alle dit ende veel meer dan men segghen mach, in allen ghe...
Par.531 Ende wa ...n so vele als wi met biechten ende met berouwe / ende overmits u bitter lijden ende sacramenten nyet af en hebben gedaen. Ende daer om bid ic u o gebenedijde god dat ghi door dye vervaerlijcke ...
Par.584 C Van d C Van die seven sacramenten der heyliger kercken / hoe wi ons daer in hebben sullen na den geest / ende eerst van dat doopsel.
Par.589 Dat and Dat ander sacrament is dye biechte. Want wij niet goets van ons selven en hebben noch vermoghen / maer tot alre quaetheyt zijn wij gheneycht / soo vallen wij dick in sonden. Willen wij dan weder c...
Par.591 Vanden Vanden heiligen sacramente ons heeren lichaems devoten ghebeden ende oeffeninghe.
Par.593 Dat vie Dat vierde sacrament is die ontfangenis des heiligen sacraments. In welcken ons God hem selven gevet met lijf ende met siele ende met alle sinen verdiensten / met zijn geheel godheit / also waerli...
Par.593 Dat vie Dat vierde sacrament is die ontfangenis des heiligen sacraments. In welcken ons God hem selven gevet met lijf ende met siele ende met alle sinen verdiensten / met zijn geheel godheit / also waerli...
Par.593 Dat vie ...ons in hem over te formen ende ons in hem te vereenighen C Hier om op dat wij dit sacrament niet en ontfangen tot onser verdoemenisse / so moeten wi den ouden mensche met alle sinen wercken uut...
Par.594 C Een C Een ghebet om dat heylighe sacrament te ontfanghen. Ic gelove in god. O gebenedide God dat ghy eewelic zijt gheweest onghescapen een minlic soet onbewegelic godlic wesen / dat niemant en is bek...
Par.594 C Een ...ercken dan door u heylighe menscheyt. Ic ghelove dat ghi hier zijt inden heylighen sacrament met u glorificeerde siele / ende met u glorificeerde lichaem / ende bloet / ende met u heele godheyt...
Par.594 C Een ...heyt in my zijt / soo neemt nu u selven tot u selven als ghi zijt inden heilighen sacrament / daer zijt ghi warachtich God ende mensche / op dat ic heel verwandelt mach werden / overmidts u in ...
Par.595 C Een C Een ander ghebet voor die ontfangenisse des heylighen sacraments. Weest ghegroet o hooghe weerdighe heylighe drievuldicheit / weest gegroet o soete Here Jesu Christe o soon gods. Ic aenbede di...
Par.596 C Nu ...e minlijcke bruydegom mijnre sielen. Weest willecoem o overedel gebenedijde heylige sacramenten. Weest willecoem o goedertieren uutvloeyende / wallende minnende hert mijns Heren / daer my dese ...
Par.596 C Nu ... verwermen met dijner liefden. Nu bid ic u mijn Here mijn God / dye inden heyligen sacrament tegenwoordich zijt met menich duysent Engelen / ende met ontsprekelijcker liefden / wilt doch mijn h...
Par.599 C Van C Vander vruchten deser oeffeninge. Een mensche mocht dat heylige sacrament in desen gelove / ende in deser meyninge / ende begeerte eensmael also ontfangen / dat hy dye vrucht des sacraments (w...
Par.599 C Van ... in deser meyninge / ende begeerte eensmael also ontfangen / dat hy dye vrucht des sacraments (welc daer is dye godlijcke liefde) daer mede in hem ontfinge met sulcker vereeninghe der minnen / ...
Par.600 C Van C Vander heyligher oorden. Dat vijfste sacrament is den Priesterlijcken staet / ende dye heylige oorden. Dese volghen na den raet ons Heren als reynicheit gehoorsaemheit armoede. Dye desen staet...
Par.600 C Van ... ic in minen vader ben / ende ghi in my ende ic in u. Dese heylige oorden ende dit sacrament heeft onse lieve Heere selver gehouden / want dat bewijst alle zijn heilige leven / ende die hem hie...
Par.600 C Van ... in dat gebruycken zijnre hogher godheyt. C Vanden houwelijcken staet. Dat .vi. sacrament is dye heylige echtschap. Nu is Jesus christus dye bruydegom der heyliger kercken / ende alle Christe...
Par.600 C Van ...iger olye ende een devote bereydinghe totter doot. C Capittel .lvi. Dat sevende sacrament is die heylighe olye / die wort gegeven allen christen menschen in haer leste eynde. Ende hi wort ghes...
Par.600 C Van ...nade vercreech / dye hem die wonde selver stac. Hier om sullen die menschen dit sacrament met grooter ynnicheit in letste ontfangen / op dat si daer door af mogen leggen al dat si in die voorse...
Par.600 C Van ...te ontfangen / op dat si daer door af mogen leggen al dat si in die voorseyden sacramenten hebben versuymt / Ende als die priester die leden suvert metten heiligen olye / so sullen si dencken d...
Par.600 C Van ...n aerde en roeren / ende nemen alle dage versche witten semel / dat is dat H. sacrament dat wi altijt geestelic ontfangen moghen / ons wachtende dat wi gheen eertsche dinghen en roeren / waer d...
Par.600 C Van ... werden. Hier om sullen wi alle daghe geestelic ontfanghen dat weerdighe .H. sacrament / so worden wi al ons fenijn quijt. Also dat wi vrijlic alle soete sanc ende spel mogen horen / als een g...
Par.601 Dat de ...in u houden / op dat ick so my selven geestelic in u ontfangen mach inden heylighen sacrament. Want ick ben in u na mijn godheyt / ende niet na mijn menscheyt / op dat ic u door die ontfangheni...
Par.609 C Dat . ...e want mijn siele na u hongert / so neemt doch u selven tot u selven inden heyligen sacrament / ende verwandelt mi doch geheelic in u / op dat ic doch so wesen mach een mensche na dijnre herten...
Par.645 Als ic ... in dat palays des herten / ende verciert dat met alre gracien / ende met die .vij. sacramenten ende alle zedelike duechden / ende omleyt dat tabernakel met die derde Jherachie der engelen als ...
Par.645 Als ic ...n Syon. Wijet ende heylicht den tempel mijnder sielen. Ende offert u selven in dat Sacrament des geests / met al u heylige wercken / ende verdiensten / tot uwen love / ende glorie der heyliger ...
Par.661 Dit sal ...m soude zijn dat God daer in soude wonen ende hem daer in ontfangen geestelijc ende sacramentelijc, ende dat wij geheel in christo Jesu verwandelt souden worden ende wonen also in God ende God ...
Par.665 So wye ...tse eenen gheest met hem / Ende dat hijse met hem selven ende met alle vruchten der Sacramenten spijsen wil / ende verwandelense gheheel in hem. Ende reynighense van alle misdaet ende verlostse...
Par.699 Nu waec ...t uut my al dat u mishagelijc is / ende neemt u selven tot u selven in my inden .h. sacrament / ende verwandelt my geheel in u / door verdienste uws vrolijken geests / ende uwer droeviger siele...
Par.708 Met ald ...aer / dat si geleken wort biden bosen gheest. Ende also dic als si daer mede ten H. sacrament gaet / so doetse god so grote oneer / recht of si dat kindeken Jesus onder dye voeten trade. Ende a...
Par.719 O alder ...ende beswaert is) bidden sal / dat ghy my wilt spijsen met u selven inden heylighen sacrament / op dat ick so gheheel verwandelt mach werden in u / ende werden van gracien / dat ick nyet en ben...

You have asked a search on: sakra


You have asked a search on: mente


Par.29 Ende om ...m selven in ons ende door ons ontfangen wil na zijnre menscheyt inden heyligen sacramenten. Ten .v., so bidden wij God dat hi door zijn heylige verdienste in ons ende door ons wil wercken als ...
Par.56 Ic ghel ...ientschap en thoondy hem niet, mer ons hebdy u selven ghelaten inden heylighen Sacramente. So bidde ick u, want ick nyet leven en mach sonder u gracie ende ontfanghinge des selven Sacraments, i...
Par.56 Ic ghel ... ende lijf ende met u ghebenedijde godheyt, dye verborghen is inden heylighen Sacramente, op dat ic u verwandelt mach werden in dy ende blijven in u gracie ende liefde. Ende gevet my dat ict oo...
Par.56 Ic ghel ..., op dat ic u mach behagen ende ghi u selven moecht ontfangen inden heyligen sacramente in my, also dic alst u belieft geestelic ende sacramentelic. Gat gunne ic u uut gronde mijns herten ende ...
Par.56 Ic ghel ...gen inden heyligen sacramente in my, also dic alst u belieft geestelic ende sacramentelic. Gat gunne ic u uut gronde mijns herten ende niemant liever dan u, op dat u begeerte na dijnen wil in m...
Par.75 Want on ...en der gracien sonder die ontfangenisse des heyligen sacraments geestelic ende sacramentelic, daer om sullen wi dat dick begeren te ontfangen door den dach ende inder nacht, op dat wij daer doo...
Par.83 O Hooge ...sce vianden ontsien di. Alle die planeten ende sterren si dy onderdaen. Alle die elementen zijn bereit tot dy. Alle dat geworden is uuter aerden houdt van di ende alle creatueren buygen ende be...
Par.197 Die gem ...ft. Ende daerom is des eens verdienst ooc des anders, ist dat si trouwe zijn ende gelovige menscen ende geloven in die sacramenten der heiliger kercken ende bereiden hem daer toe met innicheyt.
Par.202 Ic gelo ...nde besalvet mi metten olye der vrolicheit, ende heilicht mijn siel met al die sacramenten die uut uwer heyliger siden gevloten zijn, ende geeft mi die absolucie des doots ende maect mi werdich...
Par.202 Ic gelo ...n cruyden, daer dye medecijn ende ghesontheyt der sielen in is, daer alle dye sacramenten ende dierbaerheyt in is, daer dye siele door gereynicht ende gecieret wort ende metten brudegom verenic...
Par.237 Item wi ...t ongetoghen, so moest si sterven; ende worde haer ooc ongetogen dat voetsel der elementen als dat haer dat water ende dat vier metter aerden ende der lucht niet te hulpe en quam, so ende conde...
Par.277 Hier is ...e ende met zijn vrolicke glorificierde lichaem. Ende dit zijn die vruchten der sacramenten. Ende hoe wij meer ghespijst werden met deser gheesteliker spijsen, hoe wi meer wasschen ende voort ga...
Par.294 Van des ...eken. Van desen inwendigen eenvuldigen menscen staet inden psalterium: “Sijn fondamenten zijn inden heiligen bergen. Die Here mint Sions poorten boven alle Jacobs tabernaculen.” Dye poorte ...
Par.296 Van dri ...sceyt inden mensche ende hoe elc deel verchiert sal wesen, ende eerst van vij. sacramenten.
Par.301 Ende wa ...den deelen, so moet elck bysonder verciert wesen, als dat lichaem metten .vij. sacramenten ende met sedeliken duechden ende een vlitich sterven van alre sinliker begerten. Ende die siele metten...
Par.302 Om nu t ...le duecht ende gemaniertheyt. Ende ooc so sult ghi verciert wesen metten seven sacramenten, op dat wi weder comen mogen totter eerster puerheit, als wi waren inder doopen. Mer want wi die eerst...
Par.302 Om nu t ...heilige herte doorsteken, daer water ende bloet uut liep, door welcken al die sacramenten geheylicht zijn. Ende wat wij in desen sessen misdaen hebben ende so niet gehouden en hebben, dat wort ...
Par.320 Dese li ... uut zijnre liefden ende gracien, ende sullen over gelevert worden in die wreede tormenten des vegeviers, daer die boose geesten haer pijnres (pijnders?) sullen wesen. Ende hier af hebben die l...
Par.356 Dat an ...nc, door die vreese, hope ende liefde Gods, door die thien gheboden ende seven sacramenten ende voort door alle duechden; ende hoe wi dat alder hoochste goet dat God is – in onser zielen gron...
Par.380 Mer sul ... .vij. gaven des H. Geests. Ende tegen dye .vi. sonden inden H. Geest dye vij. sacramenten. Ende tegen die .ix. vreemde sonden dye .viij. salicheden. Ende dye .vij. wercken der barmherticheyt e...
Par.426 Hoe die Hoe die siel haer geminden soect in die vier elementen ende vint hem in haer selven.
Par.429 Ic wil Ic wil om [98r] gaen al die vier elementen ende besien oft ic hem daer vinden can. “Nu segt mi, ghi vast element der aerden, waer sal ick vinden mijnen oorspronc? Is hi in dy?” “Neen hi is i...
Par.437 O Siele ... dye daer aen die wandt hanget. Ende dit is dwalinge, want wij zijn levendige instrumenten Gods. Een sage of een instrument en heeft reden noch gevoelen, als wij doen, dye met onsen verkiesenen...
Par.437 O Siele ...geheylicht ende zijn daer door weder bequaem gemaect, dat wij Gods levendige instrumenten souden zijn, die in ons hebben Gods beelt ende gelikenis, daer hem die edel wercmeester, die h. Drievul...
Par.437 O Siele ...Ende worden wij door zijn bitter lijden hier bequaem gemaect tot zijn ewige instrumenten, so sullen wij met hem ende met allen heyligen comen in eewiger blijscap. Mer so wie hier zijn lust ende...
Par.453 Wi sull ...t is, ten si dat wij dat dick uut liefden begeren te ontfangen geestelijc ende sacramentelijc, alswij dat doen connen. Want hoe onse siele meer met deser geesteliker spijsen ghespijst wort, hoe...
Par.453 Wi sull ...als met dye heylige vijf wonden, ende met dye .vij. sloten, als met dye .vij. sacramenten. O mijn siele, en wilt nyet versumen dese edel spijse, op dat u herte nyet verdorret ende ghi nyet ael...
Par.531 Ende wa ...nen. Daerom so laet dat licht uwer godheyt door hem scijnen (so dat hem alle dye tormenten nyet deren noch en pijnigen / ende alle de bose geesten niet en dorren genaken) als dat door u alder h...
Par.531 Ende wa ...ele als wi met biechten ende met berouwe / ende overmits u bitter lijden ende sacramenten nyet af en hebben gedaen. Ende daer om bid ic u o gebenedijde god dat ghi door dye vervaerlijcke ure de...
Par.543 Hier om ...en alte swaerlijc sullen wroegen / ende verbeyden ons / dat si ons in die eewige tormenten sullen mogen pinigen? Ende wat anxtes ende vresen is dan in ons voor den alder gerechtichsten rechter ...
Par.558 Aldus v ... snellen voortganck / ende tot een eenvuldich simpel licht / Ende worden Gods instrumenten daer hi in werct. C Nu weder te comen opten eersten sinne / als vanden lieflijcken gaven Gods. Als die...
Par.584 C Van d C Van die seven sacramenten der heyliger kercken / hoe wi ons daer in hebben sullen na den geest / ende eerst van dat doopsel.
Par.591 Vanden Vanden heiligen sacramente ons heeren lichaems devoten ghebeden ende oeffeninghe.
Par.596 C Nu ...lijcke bruydegom mijnre sielen. Weest willecoem o overedel gebenedijde heylige sacramenten. Weest willecoem o goedertieren uutvloeyende / wallende minnende hert mijns Heren / daer my dese coste...
Par.600 C Van ...te ontfangen / op dat si daer door af mogen leggen al dat si in die voorseyden sacramenten hebben versuymt / Ende als die priester die leden suvert metten heiligen olye / so sullen si dencken d...
Par.627 C Van ...nt ende beeldt der sielen is (dat dye heylige scrift vanden ouden ende nyeuwen Testamente menichfuldelijcken tuyget / daer alle stercken voortganc der sielen in leyt / dye dat oeffenen ende die...
Par.645 Als ic ...at palays des herten / ende verciert dat met alre gracien / ende met die .vij. sacramenten ende alle zedelike duechden / ende omleyt dat tabernakel met die derde Jherachie der engelen als die v...
Par.661 Dit sal ...ons Heeren Jesu Christi. Dat ons claerlijc bewesen in inden Ouden ende nyeuwen Testamente. Want niemant so heilich en was voor dye geboorte ons Heren / hy en moeste int voortgeborcht der hellen...
Par.661 Dit sal ...e zijn dat God daer in soude wonen ende hem daer in ontfangen geestelijc ende sacramentelijc, ende dat wij geheel in christo Jesu verwandelt souden worden ende wonen also in God ende God in ons...
Par.665 So wye ...enen gheest met hem / Ende dat hijse met hem selven ende met alle vruchten der Sacramenten spijsen wil / ende verwandelense gheheel in hem. Ende reynighense van alle misdaet ende verlostse ende...
Par.723 Dese vo ... te weten / ende al dat die heylighe drievuldicheit inden ouden / ende nieuwen testamente ghewrocht heeft. Ende als die mensche dese kennisse heeft ende hem hier in geoeffent heeft / ende noch ...