Thanks for doing this concordance request. It is now : 2010-07-02 12:02:12.482576 ____

The file that list the files in which we search is: "RT_Delen.ttxt". It searches through the following documents :


Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_I.txt has 1251 total lines.

Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_II.txt has 913 total lines.

Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_III.txt has 1055 total lines.

Documenten/GeestelijkeTeksten/Ruusbroec/RuusbroecTexten_Deel_IV.txt has 917 total lines.

You have asked a search on: ghelov


Par.12 I 6 ov ...rden die sijn vri. Wie dat in Cristo 15 herboren werden wilt ende vri sijn, hy moet ghelovich sijn ; ende hy moet dat eerste sacrament des dopsels hebben, dat es een teeken gheestelijcker reyni...
Par.12 I 6 ov ...levens ; ende hy moet vertien des viants ende sijns dienste, ende 20 Cristo trouwe gheloven. Ende hem werdt ghegheven dat cleet der onnoselheyt, dat es sine ziele wordt ghecleet met der doot en...
Par.12 I 6 ov ...ne ziele wordt ghecleet met der doot ende met der verdienten Cristi : dat moet hy gheloven ombevlect van sonden te bringhenne ten oordeele Gods. Ende hy ontfeet iiii dinghen : dat eerste es ee...
Par.18 I 8 ee ...huweleec, op-dat die mensche die inder werelt blivet wettelijc leve, 10 ende trouwe ghelove yeghelijc den anderen, ende houdse hem tot inder doot toe. Dat sevende sacrament es olisel ; dat sal ...
Par.53 I 18 15 I 18 15 Die ander partie dat sijn ongheloveghe menschen die eenich punt van onghelove houden jegen die XII artikulen des gheloefs, ochte jeghen de seven sacramente, ochte die contrarie sijn der he...
Par.53 I 18 15 I 18 15 Die ander partie dat sijn ongheloveghe menschen die eenich punt van onghelove houden jegen die XII artikulen des gheloefs, ochte jeghen de seven sacramente, ochte die contrarie sijn der he...
Par.53 I 18 15 ...en : bliven sy daer-in, sy sijn verdoemt. Viere dinghen bringhen den mensche in onghelove. 25 Dat eerste es een wille ende een crigelheyt, dat een mensche niements raet noch wijsheyt volghen e...
Par.53 I 18 15 ...de mensche sinen dunckene bat gheloeft dan der heyligher kerstenheyt. Aldus valt de 35 mensche in onghelove ende es onweerdich der gracien Gods. Maer die keeren willen, sy moeten eyghens wille
Par.56 I 19 ...even inwindich ende uutwendich sonder verheffen ter eeren Gods volvoeren, ende dies gheloven van binnen 5 sonder veynsen dies die heylighe kercke gheloeft, ende dies pleghen van buyten in ald...
Par.77 I 25 D ... begin alre gracien ende alre gaven ende alre goddelijcker duechden, dat es godlijc ghelove ; ende dat es een overnatuerlijc 5 licht ende een fondament alles goets. Wie dat si sijn die dat verc...
Par.80 I 26 v ..., diene in vriheyden met Gode vereneghende es. Dit sijn drie goddelijcke duechden : ghelove, hope ende minne. Hier-met comt die 5 heylighe Gheest in des menschen ziele alse eene levende fontey...
Par.119 I 37 ov ...comenheyt. Ute deser const comt gherechte besceedenheyt, want de mensche overmids 5 ghelove ende minlijcke vreese des viants joc, dat es de sonde, afgheworpen heeft, ende overmids oetmoedicheyt...
Par.219 I 49 D ...erten ende na sijnder ombegripelijcker weerdicheyt, soe dunct hem rechte ofte God onghelovet ende ombegheert bleve van hem ende van allen 25 creatueren. Dit doetse neder-keeren ende aensien di...
Par.362 I 61 d ..., ofte om tijtelijc ghewin, oft om eenighe waeromme die God niet en is, ofte die onghelovich sijn, ofte die in eenighen punte contrarie sijn der heiligher kercken ofte den sacramenten ofte den...
Par.429 Wildij Wildijs my gheloven, ic wil u toenen
Par.719 I 106 ...ch leven, dat wert allen menscen gheboden, maer het en wert in allen menschen niet geplandt. Want si en willen die wiltheit haers boems niet af-sniden, dat es, onghelove, ochte een vekeert
Par.766 I 118 ...ristus heymelijcke inwerken in die 5 sacramente. Contrarie der sacramente, dat es onghelove inden doopsele, sonder rouwe in biechten, ende met dootzonden ochte met quaden wille ten sacramente d...
Par.775 I 120 ... ghebode Gods, ende hieromme sijn si diepst inder helle verdoemt. Die andere sijn onghelovighe menschen, heiden ochte Joden. Die moeten alle openbaren vore Cristum. Nochtan warense al hare 10 l...
Par.817 I 131 1 ...tuere ende Screftuere ende alle creatueren. 30 Die articule des gheloefs die salmen gheloven ende niet willen weten, want het es ommoghelijc also langhe als wij hier sijn. Dat es soberheyt. Die...
Par.844 I 139 ...it, ende vergiffenisse sire zonden. Ende hi ontfeet dat fondament 15 alre doechde : ghelove, hope ende minne, ende goetwillicheit tot allen duechden. Sal die mensche voert-gaen in lichte des gh...
Par.844 I 139 ...erken alle die werken Cristi ende alle sijn doghen ende al dat Hi ons ghedaen ende ghelovet hevet ende doen sal tot inden daghe des oordeels ende inder eewicheit, 20 sal dese mensche dit orborl...
Par.844 I 139 ... ende om al dat Hi ghedaen heeft ende doen sal in der eewicheit. Dan werdet sijn ghelove ghesterct, ende hi werdet 25 innigher ende meer beweghet tot allen doechden. Sal hi dan voertgaen in do...
Par.852 I 141 7 ... 15 sine gracie in-ghegheven hevet, ende sine sacramente ghelaten, ende sijn rijcke ghelovet ende Hem selven te eenen eewighen Lone : lijflijcke nootdorft, inwindighe troost ende sueticheit end...
Par.855 I 142 ...ninghe, dat sijn die duechde die hier bewiset sijn ; ende hebdi Cristum ontmoet met ghelove, met meyninghen ende met minnen, soe woendi in Gode ende God in u, ende ghi hebt beseten een werkende...
Par.870 I 146 ...s, die wert gheciert ende overnaturlijcke beseten metten drie godlijcken duechden : ghelove, hope ende minne ; ende met 15 invlote der gracien ende der gaven Gods, ende met goetwillicheiden tot...
Par.902 I 154 ...ns leden hevet, ende sijn eewighe rijcke ende Hem selven te lone ende oec te dienne ghelovet hevet. Ende dat Hi 20 ons in onse zonden ghespaert hevet, ende daerna te male vergheven wilt ochte v...
Par.1024 I 186 ... vloeyen sine minne ende sine ontfermicheit in heidene ende in Joden ende in alle onghelovighe menschen, op-dat 25 Hi ghemint ende bekint ende ghelovet worde in hemelrijcke, ende dat onse glori...
Par.1024 I 186 ...in Joden ende in alle onghelovighe menschen, op-dat 25 Hi ghemint ende bekint ende ghelovet worde in hemelrijcke, ende dat onse glorie ende vroude ende vrede ghemeeret worde in allen inden van ...
Par.1038 I 190 ...ghemeyne, want si 15 bekeerden dat volc, ende stichten de Heilighe Kercke ende onse ghelove, ende si besegheldent met hare doot ende met haren bloede. Dese waren simpel ende eenvoldich, ende si...
Par.1102 I 209 N ...e neyginghe. Si es dat fondament alre gheestelijcheit. 30 Si hevet in haer besloten ghelove hope ende minne, want si ghetrout Gode ende si es Hem ghetrouwe. Si terdet die natuere onder voet. En...
Par.1190 I 234 ...wel verwinnen en can. Maer na die heilighe Screft ende de 35 leere Cristi ende onse ghelove soe proeftmen wel dat si bedroghen sijn. Noch vendet men eene ANDER PARTIE van verkeerden menschen di...
Par.1197 I 236 8 ...lighen. Ende si sijn alle Antekersts voerboden, die sinen wech bereyden tot allen onghelove ; 15 want si willen vri sijn sonder de ghebode Gods ende sonder doechde, ende ledich ende vereenicht ...
Par.1255 II 2 a ... : DIE UTEGANC DER KINDERE VAN ISRAEL UTE EGYPTEN, ten lande wert, dat hem van Gode ghelovet was. Dese figure, (die ic meine), dat es van eenre Arken, énde van enen Tabernacule, met alle dien ...
Par.1271 II 8 h ...haesteleke wreken. Ende hier-omme, eest alsoe, dat wi onse gheloften breken, die wi gheloveden in der doepen, 20 soe wilt hi, dat wi met rouwe ende met wee van herten ons selven meshaghen, ende...
Par.1286 II 13 ...hte hi dat werc volbracht hadde ; want hi ghehoersam ende ghereet was al dat te doene, 35 dat God gheboet. Ende Hier-omme ghebenedidene God, ende ghelovede heme, dat Hi sijn saet menefoldeghen
Par.1327 10 Dit ..., iegewelc met al den anderen, overmids éne wet, ende 30 één doepsel, ende één ghelove, ende haerre alre ééndrachtege minne, met geliken werken, ende die ewege minne Goeds, daer hise all...
Par.1620 II 147 ...e namen, na die ordinancie hare gheboert. Want God woude, dat dat ghemeine volc dat ghelove ende die gerechtecheit haerre vorderen nimmermeer en vergate. Ende hier-omme droech die bisscop die 3...
Par.1622 II 148 II 148 ons Gode gewonnen, in den geeste ende in den ghelove. Ende si varen bruun, overmids hare verworpene leven ; doerschinech alse een naghel, overmids godleke wijsheit. Onder den dorescinegen ...
Par.1627 II 150 II 150 in dat Redeleke, versteet men die twelef artikele ons gheloves, die ghesiert ende verclaert hebben onse redelecheit, ende gheleidt boven redene, dat hare hoechste cierheit es. Ende in dese...
Par.1636 25 Die ...Levi, de derde sone her Jacobs. Met desen stene verstaen wi dat derde let van onsen ghelove. Ende met dien name Levi : sinte Jacobbe, Zebedeus sone, ons Heren apostel. Want Levi es alsoe vele g...
Par.1642 Die vie ... sone her Jacobs. Met desen Carbonkele verstaen wi : dat vierde artikel in onsen 15 ghelove. Ende met Judasse : sinte Janne, ons Heren apostel. Want Judas ludet alsoe vele in dietsche alse : be...
Par.1642 Die vie ...nu, in desen artikele, belijt hi noch dien-selven Sone, ende sprect aldus : "Ic 25 ghelove dat hi ghepassijt es onder Poncius Pylatuse, ghecruset, doet ende begraven." In desen artikele es Chri...
Par.1660 II 162 ...t (dat es die heileghe Kerke) es sere lichte in te gravene. Want 10 den ghewareghen gheloveghen mensche sijn alle goede werke licht te beginnene ende te volbringhene. Die Ametist wast in Indien...
Par.1671 Die twe ... sone des patriarken Jacobs. Met desen stene verstaen wi dat leste artikel dat onse ghelove volmaect ; ende metten name Benjamin : sinte Mathise. Want Benjamin ludet alsoe vele alse ; een sone ...
Par.1741 II 193 ...ch ane mine hande ; ende nem dine hant ende lecse in mine zide ; ende en wes niet onghelovech maer ghetrouwe." Daer-na oppenbaerdi hi heme noch sinen jongheren, op die zee, daer si 15 vesschen ...
Par.1746 Ghi sel ...eest, overvloeiende, alsoe, dat sine voert-gaven anderen menschen. Want 35 si worden doe soe rike Goods, dat sinte Peter allene, op dien seven dach, bekeerde m menschen ten ghelove. Ende aldus
Par.1894 II 252 ...m-selven ende in sinen begripe, nochtan moeten alle die andere daer-toe sijn, saelt ghelove volmaect werden. Ende aldus heeft elc artikel xij oncen. Want het beveet hem-selven ende trect toe he...
Par.1894 II 252 ...ghelove volmaect werden. Ende aldus heeft elc artikel xij oncen. Want het beveet hem-selven ende trect toe heme alle die andere in één ghewarich ghelove. Ende waer één ghebrect, daer en es
Par.1903 II 256 ...legher menschen. Maer wi moeten eens jaers out sijn dat es 5 volwassen in kerstenen ghelove ; ende sonder vlecke van doetsonden ; ende alle onse lede ghesont ; ende volcomen in die artikelen de...
Par.1951 II 278 ...n heileghen Gheest, dan hebbe wi iij daghe, ende werden ghewasschen, in der doepen, in dat heileghe water, dat ons Christus ghecocht heeft met sijnre doet. Ende dan ghelove wi te levene na die
Par.2188 III 12 ...sijn si onweerdich der graciën Gods. Die derde partie der zondaren dat sijn alle onghelovighe menscen, ochte die dolen inden ghelove. 10 Wat si goeder werke werken, ochte wat wisen dat si voer...
Par.2188 III 12 ...erde partie der zondaren dat sijn alle onghelovighe menscen, ochte die dolen inden ghelove. 10 Wat si goeder werke werken, ochte wat wisen dat si voeren, si en moghen Gode niet behaghen sonder...
Par.2188 III 12 ...ke werken, ochte wat wisen dat si voeren, si en moghen Gode niet behaghen sonder ghelove ; want ghewarich ghelove es een fundament alre heilicheit ende alre doechde. Die vierde partie dat sijn...
Par.2188 III 12 ... dat si voeren, si en moghen Gode niet behaghen sonder ghelove ; want ghewarich ghelove es een fundament alre heilicheit ende alre doechde. Die vierde partie dat sijn die-ghene die sonder vree...
Par.2208 III 20 ...n, des en gevoelen si niet. Maer sij sijn altoes opclemmende te Gode in ghewarighen ghelove, ende si ontbeiden Gods ende haerre eewigher salicheit met rechter hope, ende sij sijn ane-clevende e...
Par.2210 III 21 ...die sonen Gods spreect die apostel Gods Sinte Pauwels. Nochtan seldi weten dat alle ghelovighe goede menschen die 10 sonen Gods zijn. Want si werden alle gheboren uten Gheeste Gods ende die Ghe...
Par.2218 III 24 ...en overlidene ons-selfs ende alre dinc, daer woene wij in Gode. Eest dat wij hebben ghelove hope ende minne, soe hebben wij Gode 5 ontfaen, ende Hi woent in ons met sijnre ghenaden. Ende Hi sen...
Par.2218 III 24 ...nen, eest dat 10 wij leven contrarie der werelt. Maer boven alle dinc sele wij Gods ghesmaken, ochte ghevoelen eewichs levens in ons, soe moete wij, boven redene, met onsen ghelove in Gode gaen.
Par.2253 11 Die ...erfzonden, ende daer-ome moesten si alle Gods derven. Maer onsen staet in kerstenen ghelove die es noch coel inder morghenstonden ; want ons es den dach opghegaen. Ende hier-omme sal onze wande...
Par.2277 III 45 ... Gods es eene inleidende spise daer hem God in smaect boven alle dinc, ende die met ghelove ende met trouwen eenvuldich 20 biden inwindighen woorde blijft : dat es de-ghene die ooren heeft te h...
Par.2291 III 51 ...et redenen bevinden ende verstaen, dan in die dinghen die boven redene sijn die men gheloven moet ende die 30 ons eewighe zalicheit gheven. Ende hier-omme sijn si als onghelovighe heidene mensc...
Par.2291 III 51 ...eloven moet ende die 30 ons eewighe zalicheit gheven. Ende hier-omme sijn si als onghelovighe heidene menscen die Gods niet ghewaer en werden. Altoes willen si nuwe dinghe uutspreken met loste ...
Par.2294 Hier-na ...e een ure Gode ghemint ende ghewarigher doecht ghesmaect, si en mochten tot desen onghelove niet comen. Want inghele ende heilighen, ende Cristus selve, die selen eewelijc werken, minnen ende b...
Par.2296 III 53 ...oechden, soe willen sise besitten ende daer-bi bliven. 5 Ende hier-ute comt groet onghelove ende verkeerde valsche vriheit van gheeste. Ende alle die hier tot comen, dat sijn eenvuldighe mensch...
Par.2311 III 61 III 61 VANDEN KERSTENEN GHELOVE
Par.2312 Soe wie ... 5 leven, hem es van node noot dat hi hebbe, ende behoude tot in zijn inde, kersten ghelove. Want overmids ghelove soe wert die ziele met Gode gheëenicht ende ghetrout als en bruyt haren brude...
Par.2312 Soe wie ...e noot dat hi hebbe, ende behoude tot in zijn inde, kersten ghelove. Want overmids ghelove soe wert die ziele met Gode gheëenicht ende ghetrout als en bruyt haren brudegom. Ghelove leydt die z...
Par.2312 Soe wie ...oe wert die ziele met Gode gheëenicht ende ghetrout als en bruyt haren brudegom. Ghelove leydt die ziele in een ghetrouwen Gode, ende gevet haere een zalich 10 bekennen Gods ende eewigher ding...
Par.2312 Soe wie ...en Gode inder eewigher claerheit van aenschijn te aenschine alsoe Hi es. Kersten ghelove leert ons hoe wij leven selen ende wat ons God van minnen ghedaen hevet 15 ende noch doen wilt inder eew...
Par.2312 Soe wie ...edaen hevet 15 ende noch doen wilt inder eewicheit. Ende hier-omme, sonder ghewarich ghelove en mach niemen wel leven, noch Gode behaghen, noch salich werden, wat hi anders goeder werke wrachte.
Par.2313 22 Inde 22 Inden beghinne leert ons kersten ghelove, dat yeghewelc ghelovich mensche zonder twifel ende sonder vreese met ongheveysder vriër herten meynen sal ende uutspreken 25 metten monde aldus : IC G...
Par.2313 22 Inde 22 Inden beghinne leert ons kersten ghelove, dat yeghewelc ghelovich mensche zonder twifel ende sonder vreese met ongheveysder vriër herten meynen sal ende uutspreken 25 metten monde aldus : IC G...
Par.2313 22 Inde ... ongheveysder vriër herten meynen sal ende uutspreken 25 metten monde aldus : IC GHELOVE IN EENEN GOD DEN ALMECHTEGHEN VADER, SCEPPERE ENDE MAKERE HEMELS ENDE EERDEN ENDE ALRE SIENLIJCKER DING...
Par.2315 III 62 III 62 Ende hier-na volcht onse ghelove aldus : IC GHELOVE IN ONZEN HEERE JHESUM CRISTUM, DEN EENGHEBOREN SONE GODS, DIE UTE DEN VADER GHEBOREN ES VOER ALLE DIE WERELT, dat es : 5 sonder beghin, ...
Par.2315 III 62 III 62 Ende hier-na volcht onse ghelove aldus : IC GHELOVE IN ONZEN HEERE JHESUM CRISTUM, DEN EENGHEBOREN SONE GODS, DIE UTE DEN VADER GHEBOREN ES VOER ALLE DIE WERELT, dat es : 5 sonder beghin, ...
Par.2316 Ende wi Ende wij gheloven dat dese selve eewighe Sone Gods 15 OMME ONS MENSCHEN ENDE OM ONZE SALICHEIT NEDERCOMEN ES VANDEN HEMELEN. ENDE HEVET ONSE MENSCELIJCKE NATUERE AENGHENOMEN : ENDE ES ONTFAEN VAND...
Par.2319 III 63 III 63 hem ghelovet hadden ende met groten verlanghene Sijns verbeydt hadden, ende Hi verloste die-ghene die Hem met trouwen ghedient hadden ende sonder dootzonde ghestorven waren van beghinne de...
Par.2325 Voert Voert selen wij gheloven dat die Vader metten Sone sendden den Heiligen Gheest, dat es harrer beyder Minne, 20 opden vijftichsten dach na die opverstannisse Onse Heeren ; ende dien ontfenghen all...
Par.2325 Voert ...en der Heiligher Kercken, ende spreken met milder herten ende met vryen moede : IC GHELOVE IN DEN HEILIGHEN GHEEST, DIE HEERE ES ENDE MAECT LEVENDE. Want hi is die eewighe minne des Vaders ende...
Par.2327 III 65 ...ct alle sine goede werke overmids den Heilighen Gheest. Ende hier-omme spreect onse ghelove dat die Heylighe Gheest SPRAC DORE DIE PROPHETEN, dat was inden Ouden Testamente, voer die toecomst O...
Par.2328 11 Voe 11 Voert zele wij gheloven, dat die Heilighe Gheest es eene uutvloeyende Minne, die vervult hevet hemel ende eerde met allen goede. Ende overmids dese Minne soe es die HEILIGHE KERCKE één ende ...
Par.2328 11 Voe ...Gods, spreect Sinte 20 Peeter, dat es : alsoe langhe als wij karitate ende kersten ghelove behouden. Ende alle ghelovighe menschen te-gadere, dat es die Heylighe Kercke. Want overmids den Heili...
Par.2328 11 Voe ..., dat es : alsoe langhe als wij karitate ende kersten ghelove behouden. Ende alle ghelovighe menschen te-gadere, dat es die Heylighe Kercke. Want overmids den Heilighen Gheest, die een bant es ...
Par.2328 11 Voe ...eilighen Gheest, die een bant es der minnen, soe sijn sy alle vergadert in één ghelove ende in één doepsel, in ééne wet 25 der ghebode ende der sacramente. Ende hier-omme en sal niemen si...
Par.2328 11 Voe ...n poente dat die Heilighe Kercke ghemeynlijc oefent ende houdet, want hi ware onghelovich. Ghewarich ghelove met minnen gheciert, dat es die innichste ende de hoochste vroude 30 die ic nu weet....
Par.2328 11 Voe ...ghe Kercke ghemeynlijc oefent ende houdet, want hi ware onghelovich. Ghewarich ghelove met minnen gheciert, dat es die innichste ende de hoochste vroude 30 die ic nu weet. Die eenvuldighe verga...
Par.2328 11 Voe ...ende de hoochste vroude 30 die ic nu weet. Die eenvuldighe vergaderinghe alre ghelovigher menscen die es heylich, want si zijn alle ghewasschen met den bloede Ons Heeren Jhesu Cristi, ende si z...
Par.2330 III 66 ...eylen, ende in eenighen poente contrarie zijn der Heiligher Kercken ochte kerstenen ghelove, dat es : met valscher leeren, met valschen hope, met valschen twivele ende alle die hope ende troost...
Par.2330 III 66 ... oec doergaende alle die lede der Heiligher Kercken. Want alle heilighen ende alle ghelovighe menschen sijn één in Onsen Heere Jhesum Cristum. Ende elc es des anders let. Ende Cristus es dat ...
Par.2330 III 66 ...ebben, die en sijn Sine niet, maer zij zijn afghedeilde doode lede. Ende hier-omme leeren ons die apostelen voerweert, dat wij gheloven zelen GHEMEYNINGHE DER HEILIGHEN. Want alsoe ic te-hants
Par.2333 Ende op ...er ghemeynheit en blive, soe spreect die Heilighe Gheest dore die apostele, dat wij gheloven 10 selen VERLATENISSE VAN AL ONZEN ZONDEN ; dat es, inden eersten, overmids den dopen daer wij ghedo...
Par.2334 Hier-na Hier-na leert ons die Heilige Gheest dore der apostele mont, dat wij gheloven zelen ende ONTBEIDEN met allen heilighen dat ghemeyne OPVERSTENNESSE ALRE LICHAMEN, van den eersten 30 mensche tot den...
Par.2339 Hier-na Hier-na leert ons die Heilighe Gheest dore der apostele mont, 20 dat wi gheloven zelen EEWICH LEVEN. Ende dat selen wij begheren. Ende daer-omme spreken die apostele ende die Heilighe Kercke inden...
Par.2339 Hier-na ... Ende daer-omme spreken die apostele ende die Heilighe Kercke inden inde van onsen ghelove : AMEN, tot eenen teekene dat wij alle ontbeiden ende begheren selen die toecomende salicheit die ons ...
Par.2339 Hier-na ...MEN, tot eenen teekene dat wij alle ontbeiden ende begheren selen die toecomende salicheit die ons van Gode gheloeft es. Want dat 25 es een inde ende een volmaectheit alles dies wij nu gheloven.
Par.2342 III 70 ...ch ghebruken. Want boven alle dinc soe es God onse weselijc Loen ; die wij boven al gheloven ende ghetrouwen, ende daer wi alle onse doechde omme werken. Ende als wij dien loen vercrigen ende b...
Par.2346 III 72 ...u niemene bedrieghen met valscher ledicheit, want dat ic u segghe, dat tuyscht onse ghelove ende die Heilighe Scriftuere, want het es eene eewighe waerheit. Wij selen minnen ende ghebruken, wer...
Par.2349 Ende al Ende al-te-hans daer-na sal Hi hem keeren ter slincker siden totden onghelovighen, ende tot alle den-gheenen die 10 van opden eersten dach der werelt tot opten lesten dach ghestorven sijn in doots...
Par.2360 III 78 ...de sonden laet ende duecht aengrijpt. Want dat ic u gheseecht hebbe, dat es kersten ghelove, ende der heylighen waerde ende haer sentencie, ende eewighe waerheit. Bid Gode, dat wij kersten ghel...
Par.2360 III 78 ...ighen waerde ende haer sentencie, ende eewighe waerheit. Bid Gode, dat wij kersten ghelove behouden, ende alsoe 5 ghechiert sijn met duechden, dat wij ten ordeele Gods Cristus woort horen moete...
Par.2395 27 Maer ...en grade, soe moeti uwen verstendeghe crachte ontbloten van allen beelden, ende overmids ghelove verheffen 30 boven redene. Aldaer schijnt die raye der ewigher Zonnen. Ende die sal u verclaren
Par.2405 III 91 ...t wesen onser zielen, daer God sijn beelde in ghedruct hevet. Ende als wij overmids ghelove hope ende minne inkeeren, ende alsoe minnen ende besitten Gode, soe ontfaen wij 10 sijn beelde overna...
Par.2449 III 106 ...esen, sonder persoenlijc ondersceet in Gode ochte in creatueren. Ende dit es wel dat sotste ende dat quaetste onghelove dat ye ghehoort wert onder heidene ochte onder Joden ochte onder kerstene.
Par.2505 III 121 ...ende vreese, twifel ende vaer, ende al dat Hem in u meshaecht, ende Hi sal u gheven ghelove, hope ende getrouwen in Hem van allen dinghen dies u 35 noot es in tijt ende in eewicheit. Ende dan s...
Par.3158 12 In d ...racie Gods ; ende de 15 sacramente der Heiligher Kercken ; ende godlijcke doechde : ghelove, hope ende minne ; ende een doechsam leven na de ghebode Gods. Ende hier-toe behoort een sterven der ...
Par.3160 III 278 ... Maer hi en sprac niet, dat hi Cristus woude sijn selve, ochte God, alse nu selke onghelovighe verkeerde menschen die segghen : si en hebben en-ghenen God, maer si zijn alsoe haers selves ghest...
Par.3163 III 279 ...datsi selve God sijn in den gronde harer eenvuldicheit. Want hen ghebrect ghewarich ghelove, hope ende minne. Ende overmids die bloete ledicheit die sy ghevoelen ende besitten, soe segghen si, ...
Par.3168 III 281 ...oete ledicheit sijns gheests. Siet, dit es eene helsche vrocht die wast uut haren onghelove, daer dat onghelove met ghevoedt werdt tot 25 in die eewighe doot. Want alse die tijt comt dat hare n...
Par.3168 III 281 ...gheests. Siet, dit es eene helsche vrocht die wast uut haren onghelove, daer dat onghelove met ghevoedt werdt tot 25 in die eewighe doot. Want alse die tijt comt dat hare natuere verladen wert ...
Par.3216 III 298 III 298 leven ende sterven Cristus knecht, in kerstenen ghelove. Ende ic begheer te sine, overmids der gracien, een levende let der heiligher Kercken. Ende hier-omme, ghelijckerwijs als ic u vore...
Par.3216 III 298 ... hi Gode ghelijc woude sijn, hoe sal dan de quaetste sondere, dat es de kerstene onghelovege, van der eerden inden hemel comen, die selve God wilt sijn sonder ghelijcheit van graciën ende van ...
Par.3216 III 298 ...omme moeten wij ons met Hem vereeneghen overmids gracie ende doechde ende kersten ghelove, soe selen wij met Hem clemmen daer Hi vore-ghevaren is. Want inden lesten daghe selen wij alle opverst...
Par.3484 Ghelove Ghelove, ordene ende goede wisen
Par.3570 IV 17 5 ... sceppere ende heere hemelrijcs ende eertrijcs ende alre creatueren. Ic sie ende ic ghelove in kerstenen ghelove al dat 10 den ghelove toebehoort ; ende ic beghere uwe wet ende uwe ghebode te v...
Par.3570 IV 17 5 ...emelrijcs ende eertrijcs ende alre creatueren. Ic sie ende ic ghelove in kerstenen ghelove al dat 10 den ghelove toebehoort ; ende ic beghere uwe wet ende uwe ghebode te volbringhene in alre wi...
Par.3570 IV 17 5 ...s ende alre creatueren. Ic sie ende ic ghelove in kerstenen ghelove al dat 10 den ghelove toebehoort ; ende ic beghere uwe wet ende uwe ghebode te volbringhene in alre wijs na mire macht, overm...
Par.3582 IV 21 ...c 15 ende sonder dolen in verstendigen beelden al dat si ye ghehoorde van Gode, van ghelove ende van alre waerheit die si begheert. Maer dat beelde dat God selve es, al eest hare vore ghehouden...
Par.3591 Het sij ...en boven alle dinc, ende Hem ghehoorsam sijn ende der heiliger Kercken in kerstenen ghelove, in dogheden ende in allen goeden werken. Dit 30 sijn die vrienden Gods, die Gode behaghen inder nede...
Par.3614 11 Ghi ...de gheroepen al dat van Adaems sade gheboren is. Maer heiden ende joden ende alle onghelovighe die versmaden dat roepen Gods ; ende daerom zijn si vermaledijt. Quade kerstene die in dootzonde l...
Par.3621 IV 39 1 ..., daer ben Ic midden van hen". Nu zyn alle goede kerstene menschen vergadert in een ghelove, in die wet der 15 Evangelien ende der ghebode Gods, in eenen wille, in eene minne, in gracien, in du...
Par.3621 IV 39 1 ... ende in dat ghewarighe leven ons Heeren Jhesu Christi. Maer alle die-gheene die onghelovich zyn in eenighen poente, ochte twivelen ochte contrarie houden den ghemeynen ghelove der 20 kerstenhe...
Par.3621 IV 39 1 ...ovich zyn in eenighen poente, ochte twivelen ochte contrarie houden den ghemeynen ghelove der 20 kerstenheit, die zyn alle verdoemt. Ende alle die in dootzonden leven ende onghehoorsam zyn hare...
Par.3624 15 Nu v ... daer dunct hem dat zy eewich zalich zijn. Siet, hier-uut comen vier wisen van 30 onghelove ende van dolinghen, ende van alder quaetheit, diemen pleghen mach in deser werelt. Die eerste quade w...
Par.3629 IV 42 ... Gheest, 20 die en ghever es alre gaven ende alre glorien ende alre wisen van zalicheden. Siet, dit es die eerste wise van onghelove, daer sotte blende menschen in verdolen ende verdoemt werden.
Par.3630 27 Hier 27 Hier-na volghet die ander wise van onghelove, die es jeghen den hemelschen Vader ende sine eewighe moghenheit. Ende dat zijn die-ghene, dien dunct dat si God zyn van natueren. 30 Want yeghewelc...
Par.3632 IV 43 ...ene God van natueren. Ic en hope, noch ic en minne, noch ic en hebbe betrouwen noch ghelove in Gode ; ic en bidden noch aenbeden. 10 Want ic en gheve Gode eere noch voordeel boven my. Want in G...
Par.3632 IV 43 ...ic alle dinghe ghescapen, ende 15 sonder my en es niet". Nu merct dit scandelijc onghelove. Dese menschen die hem aldus ghevoelen die zyn onleerlijc ende onhebbelijc rechte waerheit te verstane...
Par.3632 IV 43 ...elen die zyn onleerlijc ende onhebbelijc rechte waerheit te verstane in kerstenen ghelove. Want hare gheestelijcke hoveerde es soe groot ende soe onweerdich sot, al gaen si te messen ende ten 2...
Par.3632 IV 43 ...dich sot, al gaen si te messen ende ten 20 sermone ende horen daghelijcs kersten ghelove dat de heilighe apostelen screven ende leerden : dat God, die hemelsche Vader, sciep ende maecte hemel e...
Par.3632 IV 43 ...s ghemaect ; wij en hebben ons zelven niet ghemaect". Ende dit es onse ghemeine ghelove van beghinne der werelt, dat God inghele hevet gescepen ende alle 35 creatueren. Wi en hebben ons selven ...
Par.3635 Hier-na Hier-na volghet die derde wise in onghelove ; dat zyn dieghene 10 die zondighen jeghen Crhristum, den Sone Gods, ende sijnre werdigher menscheit. Die spreken waerheit, maer si es gheminght met val...
Par.3635 Hier-na ...ijnre werdigher menscheit. Die spreken waerheit, maer si es gheminght met valschen ghelove. Die waerheit ende kersten ghelove tuycht ons : dat en es maer een Christus in hemel noch in eerde, ee...
Par.3635 Hier-na ...en waerheit, maer si es gheminght met valschen ghelove. Die waerheit ende kersten ghelove tuycht ons : dat en es maer een Christus in hemel noch in eerde, eewelijc gheboren vanden Vadere in 15 ...
Par.3635 Hier-na ... es Hi God ende mensche in eenen Persone. "Ende dat zelve ben ic", spreect die onghelovighe mensche, "in alre wijs, niet uutghenomen.Want ic ben eewich leven ende eewighe wijsheit, 20 gheboren ...
Par.3637 IV 45 ...niet ghehoort en hebbe. Hierteghen 15 antweert die heilighe Scriftuere ende kersten ghelove ende Christus selve ende yeghewelc goet mensche. Nu hoor ende merke, onredelijc, verblent, onghelovic...
Par.3637 IV 45 ...tus selve ende yeghewelc goet mensche. Nu hoor ende merke, onredelijc, verblent, onghelovich mensche ; dat es wonder groot, dat ghi soe doerre sijt ende onbekent, dat u dunct dat ghy die Sone G...
Par.3639 IV 46 ...n al dat God ye 25 ghemaecte ocht maken sal. Ende aldus moechdi merken, verblent, onghelovich mensche, dat ghi niet en sijt Christus, de Sone Gods, God ende mensche van twee natueren ; maer ghi...
Par.3641 IV 47 ...me uten grave ; alle dieghene die Hi taste ocht ruerde, ocht die Hem ghenaecten met ghelove die worden ghesont van alle der qualen. Hy vermochte 5 te doene aldat Hi woude, ende Hi dede den ghel...
Par.3641 IV 47 ...sont van alle der qualen. Hy vermochte 5 te doene aldat Hi woude, ende Hi dede den gheloveghen al datsi begherden in ziele ende in lijf in alre wijs, also alst hem orborlijc was. Nu merct dan, ...
Par.3643 IV 48 ...emen Christo doet, die doetmen u ende niet min dan Hem". Ende dat es valschs ende onghelove. Want wij aenbeden Christum, ende gheloven ende hopen in Hem ; want Hi es onse God ; ende hadden wij ...
Par.3643 IV 48 ...min dan Hem". Ende dat es valschs ende onghelove. Want wij aenbeden Christum, ende gheloven ende hopen in Hem ; want Hi es onse God ; ende hadden wij ons alsoe tot u, soe 15 waren wij onghelovi...
Par.3643 IV 48 ...n Hem ; want Hi es onse God ; ende hadden wij ons alsoe tot u, soe 15 waren wij onghelovich ende vermalendijt, alsoe als ghi sijt. Noch meer segdi, onweerdich boeve : "dat Christus lichame uwen...
Par.3645 IV 49 ...rcken, vander tijt dat Christus sant sinen heiligen Gheest den Apostelen ende allen ghelovighen menschen die hen daer-toe bereiden willen. Nochtan en was noeit heilich mensche soe coene, dat hi...
Par.3645 IV 49 ...ghy hadt die helle verdient, ende hier te stervene inden viere. Want ghy sijt 30 onghelovich, verbannen, ende vervloect ende versmaet van Gode ende van sinen heilighen ende vander heiligher Ker...
Par.3648 11 Hier 11 Hier-na volghet die vierde wise van onghelove, die alle andere wise van onghelove in huer bevaen heeft. Dese wise es contrarie Gode ende der heiligher Scriftueren ende alle der heiligher kerste...
Par.3648 11 Hier 11 Hier-na volghet die vierde wise van onghelove, die alle andere wise van onghelove in huer bevaen heeft. Dese wise es contrarie Gode ende der heiligher Scriftueren ende alle der heiligher kerste...
Par.3648 11 Hier ...nckene. Hemel ende eerde 30 ende al dat God ghemaect hevet, dat hevet wesen ende zyn ; maer dese onghelovige mensche spreken : "Wij sijn niet ende onse God es niet". Nochtan spreect die Wijsheit
Par.3652 IV 52 ...iet es, ende dat Goods wesen oec niet es der ledigher zielen. Ende dit es valschs onghelove. Want Hy es al in al, een eewich, almachtich, onghemeten ende onghescapen yet, scepere alre creatuere...
Par.3659 IV 55 ...n glorioes dranc. Dat selen wij soeken met groter begherten, vinden met ghewarighen ghelove, eten ende smaken met ghierigher lost. Alsoe ontwassen wij den sonden, ende wij wassen ende nemen toe...
Par.3677 IV 62 ... één godheit, diemen niet scheden noch deilen en mach in gheenre wijs. Ende aldus gheloven wij eenen God in drien Personen. 25 Ende die drie Persone en bestaen niet op persoenlijc onderscheet...
Par.3677 IV 62 ...n Hem besloten hevet. Maer wij en moghen niet 30 segghen drie goden, alsoe als wij gheloven drie Personen. Want si sijn ééne onghedeelde eenicheit inder natueren, diemen niet scheeden en mach...
Par.3679 IV 63 ...r natueren eenvuldegher wijs sonder onderscheet. Ende aldus suldi vaste houden ende gheloven den Sone met den Vader in eenheit des heilichs Gheests, drie persone, eene natuere, ghewarich God, d...
Par.3688 IV 69 ...eboden, ende onser redenen, der evangelien ende der heiligher Scriftueren, kerstene ghelove ende kerstene wedt, oetmoedich ende onderworpen alle der goeder ghewoenheit ende allen den goeden sed...
Par.3694 IV 72 ...e die hemele die daer tusschen middelen : soe vindi Gode in sijn rijcke met 25 uwen ghelove. Alsoe ghelijckerwijs, wildi clemmen boven ghelove in dat overste uwer ghescapenheit, dat es een verb...
Par.3694 IV 72 ...Gode in sijn rijcke met 25 uwen ghelove. Alsoe ghelijckerwijs, wildi clemmen boven ghelove in dat overste uwer ghescapenheit, dat es een verborghen hemel, soe moeti ghechiert sijn met allen goe...
Par.3723 IV 84 ...oestine. Ende daer-na 25 verwonnen sy al hare viande ende besaten dat lant, dat God ghelovet hadden Abrahame, vloeyende van honich ende van melke. Hier-na leert ons sinte Pauwels ende spreect a...
Par.3731 IV 87 ...heydene ende jode ende quade 25 kerstine, die contrarie houden den ghemenen kersten ghelove in eenighen punte. Die andere, dat zyn die willens ende wetens in dootsonden leven jeghen die ghebode...
Par.3736 IV 89 ...ghenade ; want dat is eene helsche sunde, die God haet boven alle sonden. Si moeten gheloven der heiligher Scriftueren, die vol is van hemelschen trooste; ende si moeten gheloeven, dat Christus...
Par.3736 IV 89 ...ren, niemen uut-ghenomen ; ende si zullen hem laten onder goede menschen, ende hem gheloven bat dan hem selven ; ende dan zullen si haer herte ende alle haer crachte ontpluken met begherten ton...
Par.3799 IV 108 ...i wilt versuenen. Bekint, belijt altijt dat ghi sijt mesdadich ; ende bidt Gode met ghelove ende met hope dat Hi u 30 si ghenadich. Sidy arm, versmaet, ellendich, soe moechdi u wel verbliden : ...
Par.3814 IV 114 ...heven sijn boven alle dinc inden hemel voer die jeghenwordicheit Gods ; ende si sal gheloven ende betrouwen, hopen ende begheren, minnen ende vreesen, dancken ende loven, eeren, belyen ende ghe...
Par.3841 IV 118 ... die sijn oec alle behouden, overmids haren rouwe ende die ghenade Gods. Maer die onghelovich waren ende den duvel dienden 15 ende den sunden, ende alsoe leefden ende storven, die sijn alle eew...
Par.3848 IV 121 ...ie heilighe Kercke ; ende Hi gheeft gracie ende glorie den-gheenen die in kerstenen ghelove Hem dienen ; ende overmids werdicheit sijnre doot, hevet Hi ghedoecht ende ghestaet dat vele goeder m...
Par.3853 IV 123 IV 123 partie, die nu regeren die heilighe Kercke in kerstenen ghelove, dat sijn Judas discipulen. Die sijn ydel van gracien ende van duechden ; want si sueken dat verganclijc is ende versmaden d...
Par.3855 IV 124 ... met Christus hant in sinen Name, ende si ontsluten den hemel den sundaren, die met ghelove ende met ghewarighen rouwe, ongheveynst, huer sunden belyen, ende ghenade sueken aen die 10 ontfermhe...
Par.3881 Cristus ...tus met sinen apostelen die fondeerde ende stichte die heilighe Kercke in kerstenen ghelove ; ende si hebben ghelaten 10 eene ghemene regule hoe wij leven souden ; ende die regule leveden si se...
Par.3881 Cristus ...e ende leerden ende screven ende seghelden met hare doot. Dat fondament es kersten ghelove, dat ghesticht is met onderlingher trouwen ende minnen, ghelijc ons Christus tuycht. Die breidde der r...
Par.3881 Cristus ...s scoot. Die de regule ons Heeren ontfinghen ende professie daden in kerstenen 20 ghelove, die worden alle ghedoept in sine doot, reyne van sonden ende vervult metten heilighen Gheeste. Dat con...
Par.3881 Cristus ...eidene ende Joden ende alle die werelt. Die Joden versmaedden Christum ende sijn ghelove ende si prijsden haer ghelove ende Moyses wet. Die heidene aenbeden sonne ende mane, stoc ende stene, en...
Par.3881 Cristus ... werelt. Die Joden versmaedden Christum ende sijn ghelove ende si prijsden haer ghelove ende Moyses wet. Die heidene aenbeden sonne ende mane, stoc ende stene, ende beelden die si selve maecten...
Par.3883 IV 130 ...oepten in allen landen in Christus Name ; ende si ontfinghen alle die-ghene die met ghelove te hem quamen : die doepten si ende leerden hem die cristen wet. Doe dat heidene ende Joden saghen, d...
Par.3883 IV 130 ...aren, die te hemele voeren, ende vanden nuwen confessoren, die met hem in kerstene ghelove quamen. Ende al was die maertilie der kerstene lanc, swaer ende grooet, si waren ghestadich, verduldic...
Par.3883 IV 130 ... al hare noot. Die ghemeene plaghe ende die martilie der kerstene gheduerde wel ijc jaer, eer kersten ghelove wert ghepredict, gheleert ende ghetoent puer ende claer, ende alder werelt openbaer.
Par.3884 30 Noch ...Heere te hemel voer, soe waren vele goeder menschen die de Apostelen bekeerden, ende leerden hoe si leven souden in duechden ende in kerstenen ghelove. Maer doe de keysere ende coninghe ghedoept
Par.3886 IV 131 IV 131 werden, ende kersten ghelove ontfinghen, doe gaven si der heiligher Kercken previlegien, ende macht, datmen stichten ende maken mochte in alle de werelt kercken ende cloesteren ende godshu...
Par.3903 IV 137 ...nen 10 discipulen over tafelle daer si te-gader saten ; ende Hi berespte haer trage ghelove ende haer stijfheit van herten, die waerheit te verstane. Ende Hi leidese buten Jherusalem opden berc...
Par.3906 IV 138 ...in sinen Name, helsche menschen verkeeren ende den hemel 25 opdoen overmids kersten ghelove. Hy gaf hem oec sinen gheest ende sijn inwindich leven : armoede van gheeste, alsoe datsi versmaden m...
Par.3929 IV 141 ... in zonden ; maer sijn 20 wij uut Gode gheboren naden gheeste, met gracien ende met ghelove ende betrouwene in Gode, soe moeghen wi de natuere dwinghen onder redene ende onder die ghebode, ende...
Par.3949 IV 148 ...ijnre eeren, op-dat wy onse cruce draghen ende sijn discipulen 10 sijn in kerstenen ghelove. Dese mantel was van buten purper bloedich roedt, ende van binnen coccynen vierich roodt gheverwet me...
Par.3953 IV 150 ... ons van ghenaden : eest dat wy zyne discipule sijn ende Hem gheenicht in kerstenen ghelove ende in karitaten, ende daer-in bliven al totter doot, soe syn wij met Hem ghecleedt. 10 Want men en ...
Par.3954 IV 150 ... ons van ghenaden : eest dat wy zyne discipule sijn ende Hem gheenicht in kerstenen ghelove ende in karitaten, ende daer-in bliven al totter doot, soe syn wij met Hem ghecleedt. 10 Want men en ...
Par.3957 IV 151 ...doept is in de doot ons Heeren, ende den name Christi ontfaen heeft in 35 kerstenen ghelove : dien sijn wy schuldich in minnen aldat wy vermoghen in rechter ordinancien te Gode. Die uut Gode gh...
Par.3962 24 Twee ...er binnen. Dat hevet Christus ghecocht met sijnder doot allen den-ghenen die in Hem gheloven ende Hem dienen al totter doot. Hy heeft ghegheven dat rijcke der werelt ende al dat natuere in heef...
Par.3964 IV 154 ...tus selve : sijn leven, ende syn Evangelie ; die apostelen haer leven, ende kersten ghelove dat sy bescreven hebben : dat die gherechtighe gaen in dat eewighe leven, ende die sundaren in dat he...
Par.3982 IV 162 ...gheenicht in vryheiden ende één wille met Hem. Wij sullen liever hebben in Hem te ghelovene, te hopene ende te ghetrouwene, dan seker te syne eewichs levens. Wy sullen vryelijc verkiesen Hem ...
Par.3988 IV 165 ... ende hopen in allen tijden : soe leven wy in Hem ende Hy in ons. Siet, dit es onse ghelove, ende ghemeyn regule der heiligher kerstenheit, die eewelijc voersien was, ende ghescreven in dat bou...
Par.3990 IV 166 ...gher Kercken, in sacrificien, in sacramenten, ende in al datmen leven mach. Kersten ghelove es ghefundeert op Christus ende op sijn leven ; ende syn leven dat es sine regule ; ende 5 sonder sin...
Par.3993 IV 169 ...s Vaders, ende inde hande der felre Joden, te stervene om alle die-ghene die in Hem gheloven sullen ende Hem ter eeren den sunden sterven sullen ; want die selen 20 alle met Hem opverstaen in d...
Par.3993 IV 169 ...e met Hem opverstaen in die glorie Gods. Dit es die feeste van Paesschen, die alle ghelovighe verblijt met sonderlingher vroude eewichs levens. Die derde feeste is inden somer, dat de Vader met...
Par.3993 IV 169 ...n opden Sinxen-dach, die hemel ende eerde hevet vervult ; ende 25 alle die in Hem gheloven, hoopen ende minnen, die sijn alle vol eewiger blijscapen ende salicheden. Die vierde feeste die noch ...
Par.3993 IV 169 ...eden. Die vierde feeste die noch toe te comen is, die wij ontbeiden, verlanghen, gheloven ende begheren, dat es de leste dach der werelt, dat Christus comen sal vanden hemel hier-neder met grot...
Par.3995 IV 170 ...meer gheblusschet en wert. Dit es die ordinarijs der heiligher Kercken in kerstenen ghelove : dies 10 niet en gheloeft hy es verduemt. Noch zyn vele ander feesten int jaer : van onsen Heere, en...
Par.3998 IV 171 ...menten ende metten vij ghetijden, die alle menschen schuldich sijn te houdene met kerstenen ghelove in eenigher wijsen, die sy verkiesen, daer 20 sy in begheren Gode te levene na sijn behaghen.
Par.3999 27 Dat ...ijde inder heiligher Kercken inder nacht dat sijn de mettenen. Dan sullen die goede ghelovighe menschen haren breviarijs opdoen ende lesen die legende ons Heeren 30 Jhesu Christi, ende selen Go...
Par.4011 IV 177 ..." Doe antworde hen Jhesus ende sprac : "Du segges, want Ic bent. Segghict u, ghy en gheloves My nit ; vraghic u, ghy en 20 antwordt My niet, noch ghy laet My nit gaen. Nochtan segghic dy, dat g...
Par.4013 IV 178 ...iscop ende vore dat volc, soe wert Hy versmaet ende benydt van hem allen, als een onghelovich mensche, die Gode 15 lachter ghesproken hadde, ende met rechte wel verdient hadde de doot. In de vi...
Par.4044 IV 184 ...e in Gods stadt : eest dat ons onse sunden 30 leet sijn ende berouwen, soe selen wy gheloven, hoopen ende vast betrouwen hebben in die ghenadicheit. Ende wy sullen ons vrylijc laten in penitenc...
Par.4049 IV 186 ...s brect ende in drie 15 daghen weder-maect, bestu die Gods Sone, com hier neder, so gheloven wij in Dy !" Sy spraken onderlinghe : "Andere menschen maecte Hy ghesont ; Hem selven en mach Hy nie...
Par.4049 IV 186 ...y wilt ! Coninc van Ysrahel, com hier neder vanden cruce, dat 20 wy dat sien, ende gheloven !" Doen liet die zonne haer schijnen, ende die locht verdonckerde over alle de werelt. Vele meer vers...
Par.4052 IV 187 ... Verlossere ende Behoudere alre werelt ende allere creatueren : die in hem vryelijc gheloven wille, ende in synen doot vryelijc ghedoept werden, ende Hem ghetrouwen, 35 minnen ende dienen, die ...
Par.4054 IV 188 IV 188 comen willen. Maer die onghelovich sijn ende Hem versmaden ende synen hemelschen Vader, kerstene wet ende de geboden Ghods, ende der werelt dienen, den sunden ende den duvel, ende haren vle...
Par.4054 IV 188 ...ghe Kercke. Maer dat Evangelium dat de iiij evangelisten screven, dat es ghekundicht, ghepredict ende gheopenbaert in alle de werelt, ende ontfaeen met ghelove in alle die heylighe kerstenheit.
Par.4057 IV 189 ...Hem ghebrac die gheest der stercheit Gods, die alle dinc verwint. Sy twijfelden int ghelove ; want hem ghebrac de gheest der wijsheit Gods, die alle dinghe verclaert. Ende hem ghebrac 15 den gh...
Par.4059 IV 190 ... al degenen die betrouwe hebben van haren sunden, ende penitencie doen, ende in Hem gheloven. Mer die mordenare, die ter slincker zyden ons Heeren hinc, die was scalc ende wreet, ende versmaedd...
Par.4061 IV 191 ...ese quade partye van sundaren es noch met ons bleven in deser tijt : dat sijn die onghelovighe, die Gode niet en ontsien, die helle niet en vreesen, 15 noch hemelrijcke niet en hopen ; die Chri...
Par.4063 IV 192 ...maer sy en hebben den gheest Gods niet : daer-omme sijn sy Judase gelijc. Si sijn onghelovich, Gode contrarie ende onghetrouwe ; want selver ende goudt ende heerscappie der werelt dat minnen sy...
Par.4063 IV 192 ...n Christum nae, ende predicten ende leerden ende leefden die waerheit ende kersten ghelove in alle de werelt. Si waren oetmoedich, vol karitaten, verduldich in allen doegene ; sy waren versmaet...
Par.4063 IV 192 ...ninghen, ende der princhen der werelt, alsoe dat si verstonden die waerheit, ende gheloveden ende lieten hem doopen in kerstenen ghelove. Ende doe gaven sy der heiligher Kercken grote vriheit, ...
Par.4063 IV 192 ... si verstonden die waerheit, ende gheloveden ende lieten hem doopen in kerstenen ghelove. Ende doe gaven sy der heiligher Kercken grote vriheit, ende eerden priesteren ende priesterscap boven a...
Par.4072 IV 195 ...ydene ende in Jueden, langhe jare : die Christum persequeerden ende alle die in Hem gheloveden totter doot. Cristus, de eewighe Wijsheit Gods, hevet alle dinghe wel gheordineert in hemel ende i...
Par.4072 IV 195 ...naren onghenadich ende onghetrouwe; ende hier-omme hevet Hy den-ghenen, die in Hem gheloven ende Hem dienen, ghegheven ende ghelovet dat rijcke der hemele, ghechiert met Hem selven ende met al ...
Par.4072 IV 195 ...ier-omme hevet Hy den-ghenen, die in Hem gheloven ende Hem dienen, ghegheven ende ghelovet dat rijcke der hemele, ghechiert met Hem selven ende met al sijnre glorien. Ende Hi hevet die Hem dien...
Par.4074 IV 196 IV 196 5 Die eerste gave die Hy sinen vercornen gheeft dat is ghewarich ghelove, sonder twifel. Kersten ghelove es een fundament alre heilicheiden ende doechden. Die mint ende gheloeft in Gode, h...
Par.4074 IV 196 ...ave die Hy sinen vercornen gheeft dat is ghewarich ghelove, sonder twifel. Kersten ghelove es een fundament alre heilicheiden ende doechden. Die mint ende gheloeft in Gode, hi bevoelt in sinen ...
Par.4107 IV 212 ...m niet versmaden, ncoh ghelaten, ende den duvel dienen in dootsunden. Want overmids ghelove sijn si uut 10 Gode gheboren : vry sonen van ghenaden, niet van natueren ; si hebben de werelt verwon...
Par.4117 IV 217 ...lsicheit leven, dat trect van Gode in een bestelijc leven, traecheit te Gode ende onghelove, slapen, rasten des lichaems, ongheordent ende boven noot ende boven redene : al hadden sy minne, si ...
Par.4119 IV 218 ...h hem niemen nemen. Want si ghevoelen in haren gheeste ewich leven. Dit woordt hebbic dicwile ghescreven, maer ic vertye mijns, ende late my onder de eewighe waerheit, ende onder dat ghelove der
Par.4124 IV 220 ...t testament hevet Christus beseghelt ende ghescreven met synen preciosen bloede, ende gheconfirmeert 30 met sijnder ghebenedyder doot. Die in Hem gheloven, Hy salve voeren in sijns Vaders scoot.
Par.4128 IV 222 ...sus : "Voerwaer seggic u, ghy sult noch heden met My sijn int paradijs." Die scaker ghelovede Hem wale, want hy was 5 van zinnen vroet ende wijs. Ende Jhesus riep met oetmoedigher stemmen : "My...
Par.4131 IV 223 ... sinen lichame ghenaecte 30 ochte gherenen na sine doot. Dese waren beide goet ende ghelovich, ende ontbeidende dat rijcke Gods. Sy daden den lichame vanden crucen, ende hadden bereet ij witte ...

You have asked a search on: gelov


Par.1261 II 4 H ...spraeihet in dat volc, ende seide : Dit es dat bloeyt der getonst ende des paeis, dat hem God met u verbonden hevet. Dat 25 es te verstane : alsoe langhe, als ghi houdet, dat ghi gelovet hebbet.
Par.1268 II 7 m ...e es onse verbont vaste ghestadecht. Want wi hebben heme ghehoersamheit ende trouwe gelovet, ende sijn des viants af-ghegaen, ende hebben ons verbonden, overmids 25 sijn bloet, in sinen dienste...
Par.1273 II 9 o ...alveren bloet. Niet om des bloets wille, want en was niet heilech, maer omme haer ongelove ende om haer onghehoersamheit. Ende hier-omme, sonder 5 ghetal, sal God swaerleker wreken dat verbont,...
Par.1444 II 75 ...selen ons-selven te 30 verheffene, boven alle hemele, met enen eenvoldegen siene, in énen God, daer wi inne geloven. Hier-mede wert geloeve gefundeert in Gode. Dat ander vrie begrijp, daer wi
Par.1446 II 76 II 76 onse gelove ufenen ende besitten sonder dolinge ; dat es : dat wi met vrien wille ende moede begripen selen al dàt te geloevene, met onderscede, dat de heilege Kerke hout ende geloevet. En...
Par.1446 II 76 ..., ocht wat si wonders ocht miraclen werken mochten) anderheit, ochte nuwecheit van gelove inne-geprenten 10 en moge. Siet, dit sijn ij vrie begripe, die ons geloevech maken, ende int geloeve be...
Par.1446 II 76 ...oldech te Gode laten, sijn wi siec, sijn wi gesont, ochte in wat noede dat wi sijn, dat wi in en geene truffe, noch in en gene maniere van 35 boetinghen geloven en selen. Ende hier-mede hebben
Par.1448 II 77 ... eenvoldegen ingange, tote in den gronde alre eenvoldecheit, soe comen wi, overmids gelove, boven geloeve, in j weten ; ende wi comen, overmids hope, boven hope, in j hebben ; ende, overmids mi...
Par.1466 II 85 II 85 Nu suldi weten, dat die iij principale tafelen, die ons op-rechten int gelove, ochte in de rade Goods, die hadden, in haren iersten cant, v ringe van goude, daer die rechte grindel inne sto...
Par.1568 II 127 ...rden wi soe eenvuldech, dat wi verliesen alle wise ende maniere, ende en wetene hoe geloven. Ende hier-omme, al lovende gebreken wi altoes in sinen love ; ende al gebrekende gevult onse geest v...
Par.3168 III 281 ...ke ghewracht hebben, ende daer-in sterven, behoren ten eewighen viere, spreect onse gelove. Ic hebbe u dat quade geseecht bi den goeden, op-dat ghy dat goede te badt 35 verstaen moecht, ende va...
Par.4001 IV 172 ...cheit ane-ghesien, gheroepen ende vercoren, ghemeint ende ghemint, eest dat ic in U gelove ende vryenlijc dienen wille al tot der doot. Want Ghy hebt ons ghescapen tot uwen beelde, dat es één...